درس عربی با سلام و درود این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند. همواره شاد و پیروز باشید. http://learn-arabi.mihanblog.com 2018-12-10T21:25:12+01:00 text/html 2014-04-27T12:24:25+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی بارم بندی 92-93 به طور کامل http://learn-arabi.mihanblog.com/post/428 دوستان عزیز سلام . خدا قوت <br>من خیلی سعی کردم که همه ی بارم بندی های سال 92-93 رو اینجا بذارم ولی نمیدونم چرا کامل نمی بینمشون. به هر حال اگر مطلب کامل رو خواستید به این لینک مراجعه کنید.<br><a href="http://arabic-dept.talif.sch.ir/?page_id=104&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=525" target="_blank" title="">http://arabic-dept.talif.sch.ir/?page_id=104&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=525</a><br> text/html 2013-05-21T20:00:37+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی این مواد مغذی شما را خوش اندام می کند http://learn-arabi.mihanblog.com/post/392 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font style="font-weight: bold;" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: black;" lang="FA"></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR" style="color: black;">.</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="FA"></span>خیلی‌ها تصور می‌کنند که لاغری و خوش اندامی در گرو نخوردن و رژیم‌های سخت است</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="FA">اما باید بدانید خداوند مواد غذایی متنوعی آفریده است که به لاغری کمک می‌کنند</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR"></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : </span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="FA">ماهی آزاد، چای یا برخی از میوه‌ها خواص لاغری دارند</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR"></span></font><font size="4"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: bold;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></span></font><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">در واقع برخی از این مواد غذایی حتی چربی سوز نیز محسوب می‌شوند برای همین چه در رژیم باشید یا نه این مواد غذایی خوشمزه شما را به اندام ایده آل‌تان نزدیک خواهند کرد بدون این‌که زحمتی برای‌تان داشته باشند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">کدو مسمایی : همیار لاغری</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">کدو مسمایی حاوی مقدار ناچیزی سدیم و نمک است و برای همین نقش بسزایی در زیبایی اندام ایفا می‌کند. این گیاه خوشمزه احتباس آب را محدود می‌کند اما خود از مایع فراوانی تشکیل شده است. نتیجه این‌که کدو مسمایی حذف توکسین‌ها، چربی‌ها و سلولیت را تسهیل می‌بخشد. در نهایت باید بگوییم که پوست کدو مسمایی سرشار از فیبرهایی است که به کاهش وزن کمک می‌کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">میزان کالری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> &nbsp;15 </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">کالری در هر 100 گرم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">شاخص گلیسمی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : <br> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">صفر! کدو مسمایی فاقد قند است و نمی‌تواند میزان قند خون را که باعث ذخیره‌ی کالری‌ها می‌شود، بالا ببرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">ماهی آزاد : چربی سوز</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">ماهی آزاد به ماده‌ای چرب مشهور است. اما این تصور درستی نیست برعکس ماهی آزاد لاغر کننده است. این ماهی حاوی «چربی‌های مفیدی» است که به امگا3 ها شهرت دارند و برای شریان‌ها و مغز مفیدند. این مغذی‌ها از انباشتگی چربی‌های مضر جلوگیری به عمل آورده و به دفع قندها کمک می‌کنند. در نهایت باید بگوییم که برخلاف چربی‌های دیگر، بدن به راحتی می‌تواند امگا3 ها را بسوزاند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">میزان کالری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> &nbsp;170 </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">کالری در هر 100 گرم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">شاخص گلیسمی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : <br> </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">صفر! ماهی آزاد مانع از انبار شدن کالری‌ها می‌شود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp; <br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">سیب : جلوی گرسنگی را می‌گیرد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">سیب سرشار از پکتین است که جلوی گرسنگی را می‌گیرد و میزان قند خون را ثابت نگه می‌دارد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">این میوه کالری کمی دارد و به حذف چربی‌ها کمک می‌کند. فیبرهای سیب در معده حجیم شده و به صورت ژل چسبنده‌ای در می‌آیند که با چربی‌ها مبارزه می‌کند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">توصیه می‌شود سیب (پخته یا خام) را با پوست میل کنید زیرا پوست این میوه حاوی فیبرهایی است که باعث تحریک عبور مواد غذایی از روده می‌شوند. توجه داشته باشید که در 100 گرم سیب با پوست 3,7 گرم فیبر و در 100 گرم سیب پوست کنده 2,1 گرم فیبر وجود دارد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">میزان کالری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> &nbsp;49 </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">کالری در هر 100 گرم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="FA">شاخص گلیسمی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : 6</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;<br></span></b></p><br> text/html 2013-05-14T18:51:01+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی کلیدهای موفقیت / جلسه سی و سوم/ یازدهمین کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند (6) http://learn-arabi.mihanblog.com/post/391 در این جلسه که قسمت ششم بحث هدف است ، می خواهیم پیرامون قضا و قدر&nbsp; و تقدیر الهی صحبت کنیم و چهارمین ویژگی هدف را نیز بررسی کنیم. <p style="text-align: justify;">دوستان ما در مسائل الهی یه قضا داریم یه قدر.<br>میگن قضا حکم قطعی خداست و تغییر ناپذیره و در مسائل محدودی هم هست – که ما میگیم تغییر پذیر هست – و قدر حکم غیر قطعی خداست که قابل تغییر هستش.<br>مثلا مرگ قطعی من و شما دست خداست ، مرگ حکم قطعی خداست ، ولی ما می تونیم یه دست کوچولو توش ببریم ، چجوری ؟<br>میتونیم مرگ رو جلو بندازیم ، شمع های تولد رو دیدید ؟ 5 دقیقه می سوزه و تموم میشه ، شمع های معمولی نیم ساعت میسوزه ، شمع بزرگا که سر سفره ی عقد میذارن دو ساعت میسوزه و تموم میشه ، این شمعهای خیلی بزرگ که تو مغازه ها میذارن ممکنه یک روز طول بکشه تا بسوزه ، حالا ما می تونیم اون شمعی که دو ساعت میسوزه رو سر دقیقه ی اول فوت کنیم خاموش بشه.<br>ما می تونیم مرگمون رو جلو بندازیم ، خودشو می کشه ، میندازه زیر ماشین ، العبد یدبر و الله یقدر ، بنده تدبیر می کنه و خدا تقدیر.<br>ولی میگن مرگ قطعی جزو قضای الهیه و قابل تغییره.<br>من با روایت و آیه واستون ثابت می کنم حتی قضای الهی هم قابل تغییره.<br>زمان حضرت<strong> داوود و سلیمان</strong> ، حضرت عزرائیل ، در بین مردم بوده و همه می دیدن ایشون رو ، هر وقت به کسی نگاه می کرده اون فرد می فهمیده که دیگه کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونه.<br>در مجلس حضرت داوود ، عزرائیل به یه جوونی چپ چپ نگاه می کنه ، جوونه پا میشه در میره ، حضرت داوود به عزرائیل میگه این چه کاری بود کردی ؟ جوون میگه من یادم اومد 8 روز دیگه قراره جون این رو بگیرم.<br>حضرت داوود سریع یه پیک میفرسته سمت جوون میگه همین الان زن بگیر ! چرا ؟ حضرت داوود میگه میخوام در این 8 روز از نعمات خدا استفاده کنه.<br>8 روز بعد حضرت داوود پیک می فرسته ببینه جوونه چی شد ، میبینن نمرده ، دوباره 8 روز بعدش پیک می فرستن میگن هنوز نمرده ، 8 روز بعدش دوباره می فرسته بازم میگن نمرده ! قرار بود این بمیره که ! چی شد پس ؟<br>به خدا عرض می کنه خدا این قرار بود بمیره ، 24 روز گذشته هنوز زنده است که !<br>خدا بهش میگه ، داوود ! تو که پیامبر ما هستی فکر می کنی از ما کریم تری ؟ تو دلت سوخت گفتی بره زن بگیره ، من از تو کریم ترم ، چون ازدواج کرد 30 سال به عمرش اضافه کردم.<br><strong>روایت داریم اون چیزی که حتی توی لوح محفوظ هم نوشته شده قابل تغییره ، خیلی خودتون رو درگیر این چیزا نکنید.</strong><br>همت کن تلاش کن بیخود هم نگو تقدیره اینه تقدیر اونه ، خودت تلاش کن و تقدیر خودت رو خودت رقم بزن.<br>و امام صادق می فرمایند : خدا به اندازه ی نیت مردم ، کمک به آنان را مقدر می کنه.<br>حضرت علی – علیه السلام – می فرمایند : به درستی که خدا به هر بنده ای به اندازه ی نیتش عطا می کند.<br>خب بریم سر بحث هدف ، این بحث خیلی مهمه چرا ؟ میان کلاس میگم فرهنگ خیلی خوشگل حرف میزنه ها ، ولی چیکار کنیم ، تقدیر ما اینه که بدبخت باشیم زندگیمون همین باشه ، چرا الکی خودمون رو اذیت کنیم و هدفهای بزرگ بنویسیم.<br><strong>خب برگردیم سر بحت هدف.</strong><br><br></p> text/html 2013-03-07T20:42:58+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی کلیدهای موفقیت / جلسه سی و دوم/ یازدهمین کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند (5) http://learn-arabi.mihanblog.com/post/390 خب دوستان در جلسه ی قبلی گفتیم که یکی از ویژگی های هدف بزرگ بودن اونه . <p style="text-align: justify;">حافظ میگه :<br><strong>ذره را تا نبود همت عالی ، حافظ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طالب چشمه ی خورشید درخشان نشود.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br>خورشید میخوای ؟ همت بلند داشته باش.</p> <p style="text-align: justify;"><br>هیچ وقت طالب کدخدایی یک ده با 20 خانوار ، مدیرعامل یک کمپانی با 20 هزار پرسنل نمی شود.<br>از الان مدیر اون کمپانی شدن را بخواه تا بهش برسی.</p> <p style="text-align: justify;"><br>هدف باید طوری باشه که در ما حس مبارزه جویی و مبارزه طلبی رو برانگیخته کنه ، من و شما سالهاست در ساحل امن زندگیمون نشستیم و حاضر نیستیم پا به اقیانوس بذاریم ، حاضر نیستیم مبارزه کنیم و به دل دریا بزنیم.<br>هدفی که غیرجسورانه باشد ما رو به مبارزه دعوت نمی کنه.</p> <p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2013-03-07T20:38:41+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی کلیدهای موفقیت / جلسه سی و یکم/ یازدهمین کلید طلایی ؛ زندگی هدفمند (4) http://learn-arabi.mihanblog.com/post/389 <p style="text-align: justify;">در سه <a href="http://banki.ir/akhbar/1-news/5551-keys-to-success-28-a" target="_blank">جلسه گذشته</a> در مورد یازدهمین کلید موفقیت یعنی زندگی هدفمند صحبت کردیم ، از تفاوت مقصد ، ارزش و هدف گفتیم در این جلسه که قسمت چهارم بحث هدف است ، می خواهیم پیرامون ویژگی های هدف صحبت کنیم.</p> <p style="text-align: justify;"><br><strong>و اما ویژگی های هدف :</strong><br><strong>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدف باید متعالی باشد :</strong> هدف باید باعث رشد ما بشه ، ما رو بالا ببره ، نه اینکه باعث انحطاط ما بشه و ما رو زمین بزنه.</p> <p style="text-align: justify;"><br>یکی میگه من میخوام رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر قبول بشم ، دوست عزیز ! چرا میخوای به اینجا برسی ؟<br>میگه این دخترخاله ی من یه لیسانس کتابداری از دانشگاه فلان شهر کوچیک داره همچین فیس و افاده میاد ، میخوام قبول شم بکنم تو چشش !</p> <p style="text-align: justify;"><br>آیا این هدف متعالیه ؟ نه !<br>آقا من میخوام پرایدم رو بفروشم 206 بخرم ، چرا ؟ آقا شرمنده ببخشید جسارته ، قبلا ما با پراید بوق میزدیم تحویل می گرفتن ! الان هر چی بوق میزنی ... هیچی ! 206 کمتر سوار نمیشن ! این هدف متعالیه ؟ دنبال ناموس مردم راه افتادن باعث رشد و پیشرفته ؟ .</p> <p style="text-align: justify;"><br>یکی هم میخواد 206 بخره ، میگه من دوست دارم این ماشین رو ها ، ولی میخوام گاه گاهی هم همسایه ها یا خانواده کاری داشتن انجام بدم براشون ، هر از چند گاهی سفر زیارتی بریم یا سیاحتی بریم دلمون باز بشه ، خانواده ام رو شاد کنم ، راحتی بیشتری براشون فراهم کنم. این هدفه که متعالیه.<br>پس دو نفر میتونن هدفشون یکی باشه ، ولی برای یکی باعث رشد و پیشرفته و برای دیگری باعث سقوط و انحطاط .<br><br><strong>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما باید هدفی رو انتخاب کنیم که به صلاح ما باشد :</strong><br>سوال ! از کجا بفهمیم هدفی به صلاح ماست ؟ سه تا دلیل میاریم.<br><strong>الف ) تایید خدا و عقل</strong> : من به حول و قوه ی الهی میخوام فردا صبح بانک سرکوچه مون رو بزنم!<br>خدا تایید می کنه ؟ نه ! عقل تایید می کنه ؟ نه ! <br><strong>ب) مقدور بودن</strong> : من 70 سالمه ، کل ورزشی که در طول عمرم انجام دادم این بوده که زیر رختخواب انگشتام رو تکون دادم !<br>حالا اومدم کلاس فرهنگ ، اوووووو ... هدف داشته باشیم ! من میخوام بشم قهرمان کشتی دنیا ! میشه ؟ مقدوره ؟ مقدور نیست.<br>فردا صبح امتحان کنکوره ! اومدم کلاس موفقیت ، هدف داشته باشیم ، هدفم اینه که فردا تو کنکور قبول شم هیچی هم نخوندم ! مقدور نیست.<br><strong>ج) اولویت</strong> : آیا هدفی نیست که از این مهمتر باشه ؟ ضرورت و لزوم بیشتری داشته باشه ؟</p> <p style="text-align: justify;"><br>با این سه پارامتر متوجه میشیم که هدفی به صلاح هست یا نه.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://http://banki.ir/akhbar/1-news/5613-keys-to-success-31" target="_blank" title="">http://banki.ir/akhbar/1-news/5613-keys-to-success-31</a></p><br> text/html 2013-02-12T17:45:36+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی ۴ آنتی‌ بیوتیک طبیعی http://learn-arabi.mihanblog.com/post/388 <div align="center"><img src="http://www.masbi.com/images/news/sima5862/4917_2.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <div align="center"><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p><span dir="RTL" lang="FA">وقتی صحبت از آنتی‌بیوتیک‌ها به میان می‌آید، داروهای طبیعی خوش می‌درخشند! بااینکه صدها آنتی‌بیوتیک طبیعی با درجه قدرت‌های متفاوت وجود دارد، اما اینجا به ۴ مورد از بهترین آنها اشاره می‌کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> <br> <strong><span dir="RTL" lang="FA">روغن مرزنگوش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> -- </strong><span dir="RTL" lang="FA">پادشاه آنتی‌یوتیک‌های طبیعی روغن مرزنگوش است که تحقیقات مختلف تاثیر آن را اثبات می‌کنند. البته، در این مورد هم مثل چیزهای دیگر، میزان قدرت محصول قابل‌تغییر است به همین دلیل بهتر است قبل از خریداری حتماً در مورد آن تحقیق کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</p><p><span dir="RTL" lang="FA">در سه تحقیق که توسط پاول بلاشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Paul Belaiche) <span dir="RTL" lang="FA">انجام گرفت،&nbsp; مشخص شد که روغن مرزنگوش ۹۶ درصد از همه باکتری‌های پنوموکوک، ۹۲ درصد از باکتری‌های نایسریا، پروتئوس و استافیلوکوک را از بین می‌برد. بعضی رشته‌های نایسریا در بیماری‌هایی مثل سوزاک یا مننژیت مسئول است. پروتئوس نیز نوعی عفونت روده است و استافیلوکوک مسئول برخی انواع مسمومیت‌های غذایی است. روغن مرزنگوش ۸۳٪ از استپتوکوک‌ها و ۷۸٪ از انتروکوک‌ها را که با گلودرد استرپتوکوکی، تب مخملک، تب روماتیسمی، سندرم شوک سمی، کیست، عفونت‌های زخمی و آنورکسیا در ارتباط هستند را نیز از بین می‌برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br></p><p><br> <strong><span dir="RTL" lang="FA">سیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> -- </strong><span dir="RTL" lang="FA">سیر که یک آنتی‌یوتیک طبیعی، ضدقارچ و ضدویروس قوی است، ماده‌غذایی است که حتماً باید به برنامه‌غذایی روزانه‌تان اضافه کنید. سیر که حاوی پتاسیم و ژرمنیوم، دو ماده‌معدنی که موجب بهبود سلامتی می‌شوند، می‌باشد، به ترکیبات سولفوری خود به‌ویژه آلیسین نیز معروف است. اینها موادشیمیایی گیاهی اصلی هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بعنوان یک آنتی‌بیوتیک طبیعی عمل می‌کنند. پس زمانش رسیده است که چند تکه سیر در سوپ، سالاد و غذای موردعلاقه‌تان بیندازید و از فواید بسیار آن بهره‌مند شوید. مصرف پودر سیر را فراموش کنید زیرا بیشتر فواید آن از بین رفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <strong><span dir="RTL" lang="FA">چای سبز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> --</strong> <span dir="RTL" lang="FA">یکی از ترکیبات فعال موجود در چای سبز، اپیگالوکاتچین گالات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (EGCG)<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، در تحقیقات عاملی بسیار موثر دربرابر برخی باکتری‌های دهانی شناخته شده است. ازآنجاکه چای سبز فواید بسیار زیاد دیگری برای سلامتی دارد، مثل توانایی عالی آن در تجزیه چربی ذخیره در بدن، خیلی خوب است که برای بهره بردن از قدرت آنتی‌بیوتیک آن نیز حتماً به برنامه غذایی‌نتان اضافه شود. برای گرفتن بهترین نتیجه از آن، حتماً موقع نوشیدن آن را در دهانتان بچرخانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br></p><p><strong><span dir="RTL" lang="FA">عصاره برگ زیتون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> --</strong> <span dir="RTL" lang="FA">برگ زیتون، مثل بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی دیگر، یک ضدویروس خوب هم هست و این باعث می‌شود وقتی با نوع یک میکروب به خوبی آشنایی نداریم، انتخابی فوق‌العاده باشد. دکتر لی در دپارتمان علوم پزشکی در دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CHA <span dir="RTL" lang="FA">کره، دریافتند که عصاره برگ زیتون درمقابل میکروب‌های مختلف بسیار قوی عمل می‌کند. علاوه‌براین، تحقیق آنها نشان داده است که برگ زیتون قدرت از بین بردن رادیکال‌های آزاد را هم دارد. رادیکال‌های آزاد با پیری و بیماری در ارتباط هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </p><p>http://www.mardoman.net<br></p> text/html 2013-02-12T17:35:05+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی واقعیاتی درمورد کارما (karma) http://learn-arabi.mihanblog.com/post/387 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <h1>&nbsp;</h1> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><img src="http://www.mardoman.net/files/articles/249510Untitled-1.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p>"<span dir="RTL" lang="FA">وقتی پرنده ای زنده است مورچه ها را می خورد</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیو نها درخت کافی است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">زمان از شما قدرتمندتر است</span><br> <span dir="RTL" lang="FA">پس خوب باشیم و خوبی کنیم که دنیا جز خوبی را بر نمی تابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.."</p> <p><span dir="RTL" lang="FA">بعنوان یک روح، شما جاودانه هستید. زندگی گذشته، حال و آینده‌ای دارید. برای اینکه در لذت، عشق و هوشیاری رشد کنید، در یکسری بدن‌های فیزیکی متجلی می‌شوید تا موجودیت‌های مختلف را تجربه کنید. هر دو جنسیت و همه نژادها، مذاهب و قومیت‌ها را در طول زمان‌های مختلف زندگی تجربه خواهید کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">تعریف کارما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (karma) : <span dir="RTL" lang="FA">کارما به این معنا است که در این زندگی یا زندگی‌های دیگرتان، «وقتی می‌کارید، حتماً درو خواهید کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>» <span dir="RTL" lang="FA">تاجاییکه عواقب کامل اعمال خود را درک کنید. کارما اصل علت و معلول، کنش و واکنش، عدالت کیهانی و مسئولیت فردی است. کارما برای سوق دادن شما بعنوان روح در سفر فردی‌تان در کیهان آغاز می‌شود. کارما زمانی به پایان می‌رسد که در توانایی خود برای عشق ورزیدن، کامل شده باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">در زیر به اصول کارما که بر زندگی روی زمین حکمرانی می‌کند اشاره می‌کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما با تجربه آموزش می‌دهد نه با تنبیه</span></strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">بااینکه ممکن است مثل تنبیه به نظر برسد اما هدف کارما یاد دادن است نه تنبیه کردن. خیلی‌وقت‌ها بهترین راهی که از طریق آن یاد می‌گیریم این است که همان نوع رنجی که به دیگران وارد کرده‌ایم را تحمل کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <b><br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">همه ما اینجاییم تا درس‌هایی که کارما یادمان می‌دهد را یاد بگیریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong></b><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">همه ما اینجاییم تا درس‌هایی را بعنوان موجوداتی معنوی در شکلی انسانی یاد بگیریم. این درس‌ها برای کمک به رشد ما به سطوح بالاتری از عشق، لذت و هوشیاری طراحی شده‌اند. این درس‌ها به ما یاد می‌دهند که «همیشه عشق را انتخاب کنیم»، «همه را ببخشیم» و «شاد زندگی کنیم». وقتی نمی‌توانیم عشق را انتخاب کنیم، بخشش از خودمان نشان دهیم، تحمل و بردباری را یاد بدهیم یا دلسوزی کنیم. کارما برای برگرداندن ما به راه این درس‌ها مداخله می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp; <span dir="RTL" lang="FA">ما کارما را «فراموش می‌کنیم» تا ببینیم یاد گرفته‌ایم یا نه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">قبل از اینکه وارد این جهان شویم، قبول کرده‌ایم که خودمان را در راه همه چیزهایی که باید یاد بگیریم قرار دهیم. وقتی به اینجا رسیدیم، قبول کردیم که آن را «فراموش کنیم». هدف «فراموش کردن» این است که دلمشغول جامعیت گذشته نشویم و در عین حال مطمئن شویم که درس‌هایمان را یاد گرفته‌ایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما غیرشخصی، منطقی و قابل‌پیش‌بینی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">کارما به شما این فرصت را می‌دهد که به استقبال سطح‌های بالاتری از عشق و محبت بروید. کارما غیرشخصی عمل می‌کند: برای همه، همیشه و بدون استثنا صدق می‌کند. بسیار منطقی است: چیزی که برداشت می‌کنید دقیقاً به همان اندازه‌ای است که کاشته‌اید. کارما به همان اندازه قوانین جاذبه قابل‌پیش‌بینی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">چیزی که برای شما اتفاق افتاده است، نتیجه خالص چیزی است که در حق دیگران کرده‌اید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <b><br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما کاملاً عادلانه است و عدالت عمومی ایجاد می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong></b><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">هر موقعیتی که ظاهراً ناعادلانه به نظر می‌رسد دقیقاً در موقعیت تناسخ قرار دارد. بعنوان مثال، امروز هیچ فرد معصومی در زندان وجود ندارد، همه آنها به دلیلی آنجا هستند. اگر در زندگیشان معصوم به نظر می‌رسند، به این دلیل است که در زندگی گذشته‌شان گناهکار بوده‌اند. آنها نمی‌توانند درک کنند که علت این زندگی‌شان، تاثیر زندگی قبلی‌شان بوده است که گناهکار بوده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما باعث می‌شود اعمالمان را با عواقب آن مرتبط بدانیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">علت این زندگی(های) همیشه تاثیر زندگی گذشته است. هدف کارما این است که اطمینان یابد اعمالمان (علت) را با عواقب آن (معلول-اثر) مرتبط بدانیم. این خداوند متعال است که به هر روح کمک می‌کند خود را با تجربه کسب کردن به بالاترین درجه توان معنوی خود برساند. این تجربیات ماست که به ما قانون عشق را می‌آموزد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما به ما مسئولیت‌پذیری می‌آموزد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">هدف کارما این است که همه تجربیاتی که برای وارد شدن به سطح‌های بالاتری از عشق، لذت، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم، به ما بدهد. کارما به ما یاد می‌دهد که برای همه شرایط زندگی‌مان، چه گذشته، چه حال و چه آینده، مسئول هستیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۸#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما عشق و محبت به همه را به ما می‌آموزد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">خودتان را مرکز دنیا ببینید. همه چیز را بخشی از خودتان ببینید. وقتی تصور کنید کاری که در حق دیگری انجام می‌شود در حق خودتان انجام شده است، حقیقت بزرگ را خواهید فهمید. تحمل و شکیبایی در عشق و محبت را باز می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <b><br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما ما را به سمت یکپارچگی با جهان سوق می‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong></b><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">کارما مجبورمان می‌کند فراتر از خودمان را ببینیم تا خودمان را همانطور که هستیم ببینیم (شناخت خود). وقتی خود را کامل فهمیدیم، می‌توانیم الوهیت خود </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span dir="RTL" lang="FA">شناخت خدا) و یکپارچگی‌مان با کل هستی را ببینیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">کارما ما را به سمت خدمت کردن و بعد عشق ورزیدن سوق می‌دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">کارما ما را به سمت خدمت کردن سوق می‌دهد. خدمت کردن--همکاری با خدا--بهترین نمایانگر عشق است. عشق یعنی خدمت: خدمت کردن انتخاب خودتان است. وقتی مسئولیت کامل زندگی‌تان را پذیرفتید، خود را روحی در خدمت به زندگی خواهید دید. وقتی اینکار را بکنید، یک همکار واقعی خدا خواهید شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۱#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">درک کارما رمز هماهنگی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">اعتقاد به کارما زندگی را پاک، قوی، آرام و شاد می‌کند. فقط اعمال خودمان می‌توانند مانع ما شوند؛ فقط کارهای خودمان می‌توانند مقیدمان کنند. وقتی بگذاریم این واقعیت را تشخیص دهیم، آزاد خواهیم بود. طبیعت نمی‌تواند روحی را که با خرد قدرت یافته است را به بردگی بکشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۲#</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <span dir="RTL" lang="FA">برای هر سوالی، پاسخ همیشه عشق است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</strong><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">عشق محل تولد ما، پناه آخرمان و دلیل زندگی‌مان است. اگر تشخیص دهیم که محبت و عشق مقصد نهایی سفر ماست، قلب جهان به ما پاسخ می‌دهد. کارما به ما نشان می‌دهد که عشق پاسخ همه سوال‌هاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</p> <h1><span dir="RTL" lang="FA">&nbsp;<font size="2">http://www.mardoman.net</font></span></h1> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-01-29T17:26:00+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی خدا http://learn-arabi.mihanblog.com/post/386 <div align="center"><br></div> <div align="center"><img src="http://fercloob.ir/i/attachments/1/1335101200942724_orig.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div class="CenterPost"><div class="date"><br><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">در اگر باز نگردد ، نروم باز به جایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کس به غیر از تو نخواهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چه بخواهی چه نخواهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> <a href="http://only-allah.mihanblog.com/post/author/1">بنده خدا 1 http://only-allah.mihanblog.com/</a></div></div><div class="LowPost3"><div class="CPost3"> </div></div> text/html 2013-01-29T17:24:10+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی مهم چیست؟ http://learn-arabi.mihanblog.com/post/385 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> <br></div></div> <div class="CenterPost"><div class="date"> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(252, 252, 252); "><font size="2">بنام یکتای مهربان</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">تاریخ تولّدت،مهم نیست،</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">تاریخ " تبلورت " ، مهمّه !</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">اهل کجا بودنت،مهم نیست،</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">" اهل و بجا " بودنت، مهمّه!</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">منطقه ی زندگیت،مهم نیست،</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">" منطق زندگیت " ، مهمّه !</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">گذشته ی زندگیت،مهم نیست،</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">امروزت مهمّه،</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2">که چه گذشته ای واسه فردات می سازی !</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center; "><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: left; "><font size="2">منبع : ناشناس</font></div><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(252, 252, 252); "> <br> <br>&nbsp;<a href="http://only-allah.mihanblog.com/post/author/1">بنده خدا 1 http://only-allah.mihanblog.com/</a></div></div><div class="LowPost3"><div class="CPost3"> </div></div> text/html 2013-01-29T17:20:33+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی خدا رو شکر کنید http://learn-arabi.mihanblog.com/post/384 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> <br></div></div> <div style="text-align: center;"><span><img title="activityTitle" src="http://www.mardoman.net/files/hope9/8.jpg"></span></div><br><a href="http://only-allah.mihanblog.com" target="_blank" title="">http://only-allah.mihanblog.com</a>/<br> text/html 2013-01-29T17:14:23+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی یک سایت خوب دیگه برای بچه های خوبم http://learn-arabi.mihanblog.com/post/383 <table id="AutoNumber1" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="350" width="647"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="18" width="22"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="18" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="18" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="18" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="18" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="18" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#709500" height="18" width="18%"> <p align="center"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/FAMEFEK.HTM" target="_blank"><font color="#000000">سخنان مشاهیر</font></a></span></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#709500" height="18" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="18" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="18" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="18" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="18" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek682.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000000" size="2">اسرار تفکر خلاق نیکلا تسلا</font></span></a></font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"><img src="http://www.fekreno.org/newgiffekreno.gif" border="0" height="16" width="31"></font></span></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="18" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="18" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="18" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#7CA600" height="17" width="18%"><span lang="fa"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <font color="#000000"> <a style="text-decoration: none" target="_blank" href="http://www.fekreno.org/newsfekreno/newsfekreno.htm"> <font color="#000000">خبر درسایت فکرنو</font></a></font></font></span></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#7CA600" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p><a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek684.htm"> <span style="text-decoration: none"> <font color="#000000" face="Tahoma" size="2">تفکر خلاق با لئوناردو داوینچی</font></span></a><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"><img src="http://www.fekreno.org/newgiffekreno.gif" border="0" height="16" width="31"></font></span></font></p> </td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#8CBB00" height="17" width="18%"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/creativity%20website%20folder/present%20creativity.htm" target="_blank"><span lang="fa"><font color="#000000">سایت های </font></span><font color="#000000"><span lang="ar-sa">خلاقیت </span></font></a></font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#8CBB00" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"> &nbsp;</font><font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek681.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000" size="2">منشاء خلاقیت، آسمانی است</font></span></a></font><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"><img src="http://www.fekreno.org/newgiffekreno.gif" border="0" height="16" width="31"></font></span></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#AFEA00" height="17" width="18%"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/englishlinksfek.html" target="_blank"><font color="#000000">پیوندهای&nbsp; انگلیسی</font></a></span></font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#AFEA00" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek665.htm"><span style="text-decoration: none"> <font color="#000000" size="2">معرفی نظام آموزشی پژوهش محور با رویكرد كارآفرینانه</font></span></a></font></p> </td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="9" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="9" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="9" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#CFFF40" height="9" width="18%"> <p align="center"><span lang="fa"> <font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/indexsubmitartfek.HTM" target="_blank"><font color="#000000">شرایط ارسال مقالات</font></a></font></span></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#CFFF40" height="9" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="9" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="9" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="9" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <div style="background-color: #FFFFCC"> <p dir="rtl"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek655.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">حل خلاقانه مسائل با روش اسکمپر </font></span></a></font></p></div> </td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="9" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="9" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="9" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <p align="center"><font face="Tahoma" size="2"><font color="#000000"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/readingfek.htm" target="_blank"><font color="#000000">خواندنی های&nbsp; سایت</font></a></font></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="5%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="2%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="3%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="4%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="4%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="4%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="4%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="4%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="4%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek674.htm"><font color="#000000"> <span style="text-decoration: none">خردجمعی</span></font></a></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/clip/clippagelist.htm"><font color="#000000"> <span style="text-decoration: none">کلیپ های&nbsp;&nbsp; آموزشی</span></font></a></font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="5%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="7" rowspan="6" bgcolor="#000000" height="102" width="25%"> <p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/workshopfekreno/pc/pcworkshop.htm"> <img src="http://www.fekreno.org/workshopfekreno/pc/pcpicsmall.gif" style="border: 3px outset #FFFFFF" border="0" height="102" width="286"></a></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="4%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek637.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">فلسفه برای کودکان و تحول در نظام آموزش و پرورش</font></span></a></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <font face="Tahoma" size="2">اسلایدهای&nbsp; آموزشی</font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="5%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="4%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek671.htm"><span style="text-decoration: none"> <font color="#000000">مدارس هوشمند چیست ؟</font></span></a></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"><font color="#226845"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/tabligh%20folder/tablighprice.htm" target="_blank"><font color="#000000">تبلیغات</font></a></font><font color="#226845"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/tabligh%20folder/tablighprice.htm" target="_blank"><font color="#000000"> شما&nbsp;در سایت</font></a></font></span></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="5%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="4%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/nazarsanji/nazarsanjifekreno.htm"> <span lang="fa"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"> <span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></font></span></a><font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek673.htm"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000" size="2">بیست و پنج سئوال برای کشف هدف زندگی</font></span></a></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.fekreno.org/gashtfek.htm" target="_blank"><font color="#000000">گشت و گذار در اینترنت</font></a></span></font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="5%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="4%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek667.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">تکنیک خلاقیت&nbsp; </font></span><span style="text-decoration: none" lang="en-us"> <font color="#000000">TKJ</font></span></a></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"><font color="#000000"> <a style="TEXT-DECORATION: none" target="_blank" href="http://www.fekreno.org/englishLISTFEK.htm"> <font color="#000000">آرشیو مقالات&nbsp;انگلیسی</font></a></font></span></font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="5%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="4%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek669.htm"> <span style="text-decoration: none"><font color="#000000" size="2">مفاهیم کلی اختراع</font></span></a></font></p></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="22">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br><br><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#00591d" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="4" align="center" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="18%"> <font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/nazarsanji/nazarlistfek.HTM"><font color="#000000"> <span style="text-decoration: none">نتایج نظرسنجی های پژوهشی</span></font></a></span></font></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#DFFF80" height="17" width="1%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="5%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#000000" height="17" width="4%">&nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="17" width="1%"><br></td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" bgcolor="#ffffcc" height="17" width="1%"> &nbsp;</td> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" colspan="5" dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFFFCC" height="17" width="40%"> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek661.htm"> <span style="text-decoration: none" lang="en-us"><font color="#000000">نقش گردش و بازدید علمی در پرورش خلاقیت در دانش آموزان-</font></span><font color="#000000"><span style="text-decoration: none" lang="fa">مقاله کنفرانس <br></span></font></a></font></p><p dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"><a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek661.htm"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none" lang="fa"><a href="http://www.fekreno.org/" target="_blank" title="">http://www.fekreno.org/</a></span></font></a></font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2013-01-29T17:04:52+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی قدرت کلمات http://learn-arabi.mihanblog.com/post/382 <p dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2">چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودالی عمیق افتادند. بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است، به دو قورباغه دیگر گفتند که راه چاره ای برای خروج از چاله نیست و شما به زودی خواهید مُرد.<br> دو قورباغه، این حرفها را نشنیده گرفتند و با تمام توان کوشیدند تا از گودال بیرون بپرند. اما قورباغه های دیگر مدام می گفتند که دست از تلاش بردارند چون نمی توانند از گودال خارج شوند.<br> بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت و سر انجام به داخل گودال پرت شد و مُرد.<br> قورباغه دیگر اما با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد. هر چه بقیه قورباغه ها فریاد می زدند که تلاشِ بیشتر فایده ای ندارد، او مصمم تر می شد؛ تا اینکه بالاخره از گودال خارج شد.<br> وقتی بیرون آمد بقیه قورباغه ها از او پرسیدند: «مگر تو حرفهای ما را نمی شنیدی؟»<br> معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او در تمام مدت فکر می کرده که دیگران او را تشویق می کنند.</font></p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="Tahoma" size="2"><br> </font><a target="_blank" href="http://www.fekreno.org/studentfekreno/studentfekrenoindex.htm"> <font face="Tahoma" size="2">منبع :&nbsp; برگرفته از&nbsp; وبلاگ http://www.drmahaki.blogspot.com/</font></a></p> text/html 2013-01-29T16:35:57+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی چهار دعای راهگشا http://learn-arabi.mihanblog.com/post/381 <table class="AdminLayout" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"><tbody><tr><td id="dArticleHeader"><h1 class="articletitle"> </h1> </td> </tr> <tr> <td><br></td> </tr> <tr> <td id="dArticleBody"> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <strong><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #00b050; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">امام صادق ( ع) می فرمایند:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <strong><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #00b050; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">" تعجب می کنم از کسی که فرار می کند از چهار چیز ، چگونه به طرف چهار چیز نمی رود؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>تعجب می کنم از کسی که از چیزی خائف است ، اما به این جمله از قران پناه نمی برد<span style="COLOR: red">. " حَسبُنَا الله و نِعمَ الوَکیل "</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>زیرا حق تعالی پشت سر این آیه می فرماید : " فانقلبوا بنعمۀ من الله و فضل لم یمسسهم سو "<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>یعنی <span style="COLOR: red">خدای تعالی بر می گرداند آنچه را که از او می ترسیدند به نعمت از جانب خودش و فضیلتی که نتیجه اش این است که بدی آنها را مس نمی کند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">و تعجب می کنم از کسی که از چیزی غمگین است و کلمه ی طیبه ی <span style="COLOR: red">" لا اِلهَ اِلا انتَ سُبحانَکَ اِنی کُنتُ مِنَ الظالِمین "</span> را نمی گوید چون خداوند در عقب این ذکر می فرماید " و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین " یعنی <span style="COLOR: red">مایوس را با گفتن این ذکر از غم نجات دادیم و همچنین مومنین اگر این ذکر را بگویند از غم نجات پیدا می کنند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">و تعجب می کنم از کسی که دیگران بخواهند به او مکری برسانند و او را اذیت کنند و او نمی گوید <span style="COLOR: red">: " اُفَوِضُ اَمری اِلَی الله اِنََّ اللهَ بصیرٌ بالعِباد "</span> تا او از مکر ایمن شود. زیرا پروردگار متعال می فرماید : " فوقاه الله سیئات ما مکروا " یعنی <span style="COLOR: red">خدای متعال نگه می دارد گوینده ی این ذکر را از بدیهای مکر آنها.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"> <span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">و تعجب می کنم از کسی که دنیا و زینت دنیا را بخواهد و نمی گوید <span style="COLOR: red">" ماشا ءَ اللهُ لا قُوةَ اِلا بالله "</span> زیرا خداوند در پی این جمله ی آن شخص می گوید " </span><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span id="ctl0_Main_content">فعسی ربّی أن یؤتین خیرا من جنّتک</span> " یعنی <span style="COLOR: red">خدای تعالی می دهد به کسی که این جمله را بگوید بهتر از آنچه به آن ثروتمندان داده است!"</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;">&nbsp; از: <strong><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #00b050; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></strong><span id="ctl00_ctl00_MainContent_SiteMain_abdAddedBy_lblAddedBy">بهار حقیقی</span> </p> </td> </tr> <tr> <td align="right"> <br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2012-12-10T20:00:25+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی یک وب سایت آموزشی عالی http://learn-arabi.mihanblog.com/post/380 سلام .<br>بچه های خوبم، اینم یک وب سایت آموزشی&nbsp; عالی که مطالب درسی را می توانید به صورت نمایشی در آن ببینید، دانلود کنید و حتی بسازید. امیدوارم دیگه نمره هاتون 20 بشه.<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>اینم لینکشه: <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=" target="_blank" title="">http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=</a><div id="page-header" class="rtl"> <div id="page-header-container"> <div id="page-header-logo"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/"> <img src="http://phet.colorado.edu/images/phet-logo-yellow.png" alt="PhET Logo" title="Go to the PhET home page" class="header-logo-image" id="phet-logo-main-image" height="127" width="242"> </a> </div> <div id="page-header-sims-served"> <span>Over 90 million simulations delivered</span> </div> <div id="page-header-title"> <img src="http://phet.colorado.edu/images/logo-title.jpg" alt="Physics Education Technology - University of Colorado, Boulder" title="Physics Education Technology - University of Colorado, Boulder" height="83" width="400"> </div> <div id="page-header-search"> <form autocomplete="off" method="get" id="search-form" class="autocompleteOff" action="/fa/search"> <div> <input size="15" name="q" class="always-enabled acInput" id="search-text-id" type="text"> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="donation-banner"> <div id="donation-banner-container"> <form method="get" target="#" style="position: relative;"> </form> <div class="donation-header">PhET's Annual Campaign</div> <p class="donation-text"> Donate to advance science literacy and education worldwide </p> </div> </div> <div class="log-in-out"> <a id="sign-in-link" href="https://phet.colorado.edu/fa/sign-in?dest=%2Ffa%2Ffor-teachers%2Fbrowse-activities%3Fsims%3Dall%26types%3Dall%26levels%3DHIGH_SCHOOL%26locales%3Dall%26query%3D"> ثبت نام/ورود </a> </div> <div id="side-panel"> <div> <div class="side-nav"> <div> <ul class="nav-ul" dir="rtl"><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-home"> <span class="nml-link-label">خانه</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulations/category/new" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-simulations"> <span class="nml-link-label">شبیه سازی ها</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-teacherIdeas"> <span class="nml-link-label selected teacher-ideas-item">برای معلمان</span> </a> <ul class="nav-ul" dir="rtl"><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities" class="nml-link nav1" id="nav-location-nav-teacherIdeas-browse"> <span class="nml-link-label selected teacher-ideas-item">جستجوی فعالیت ها</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/workshops" class="nml-link nav1" id="nav-location-nav-workshops"> <span class="nml-link-label teacher-ideas-item">کارگاه ها</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/submit-activity" class="nml-link nav1" id="nav-location-nav-teacherIdeas-submit"> <span class="nml-link-label teacher-ideas-item">فرستادن یک فعالیت</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/manage-activities" class="nml-link nav1" id="nav-location-nav-teacherIdeas-manage"> <span class="nml-link-label teacher-ideas-item">فعالیت های من</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/legend" class="nml-link nav1" id="nav-location-nav-about-legend"> <span class="nml-link-label teacher-ideas-item">قصه</span> </a> </div> </li></ul> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/stay-connected" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-stayConnected"> <span class="nml-link-label">در ارتباط بمان</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/get-phet" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-get-phet"> <span class="nml-link-label get-phet-item">نحوه ی اجرای شبیه سازی ها</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/troubleshooting" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-troubleshooting-main"> <span class="nml-link-label">عیب یابی</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/faqs" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-faqs"> <span class="nml-link-label">سوالات متداول</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-translators" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-forTranslators"> <span class="nml-link-label">برای مترجمان</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/donate" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-donate"> <span class="nml-link-label">اهدا کردن</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/research" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-research"> <span class="nml-link-label">پژوهش</span> </a> </div> </li><li class="nav-li"> <div class="link-holder"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/about" class="nml-link nav0" id="nav-location-nav-about"> <span class="nml-link-label">درباره ی PHET</span> </a> </div> </li></ul> </div> </div> </div> <div> <div id="spons" dir="rtl"> <div class="principalSponsors"> پشتیبانان اصلی ما </div> <div class="header"> </div> <div class="sponsors-fake-dl"> <div class="sponsors-fake-dt"> <a class="sponsor-text-link" href="http://www.hewlett.org/">The William and Flora Hewlett Foundation</a> </div> <div class="sponsors-fake-dd"> <a href="http://www.hewlett.org/"> <img src="http://phet.colorado.edu/images/support/hewlett-logo.jpg" alt="The Hewlett Logo" class="spons" height="32" width="132"> </a> <br> <br> بورسیه های تحصیلی برای رفع مشکلات اجتماعی و محیطی که جامعه با آن رویروست در اختیار می گذارید، مواردی که سرمایه، به شرط سرمایه گذاری عاقلانه، در طول زمان باعث ایجاد تغییر شود. </div> <div class="sponsors-fake-dt"> <a href="http://www.nsf.gov/"> <img class="spons" src="http://phet.colorado.edu/images/support/nsf-logo.gif" alt="The NSF Logo" height="38" width="38"> National Science Foundation </a> </div> <div class="sponsors-fake-dd"> <br> دفتر مستقل فدرالی که در سال 1950 به منظور ارتقای توسعه علم توسط کنگره تاسیس شد. <br> <br> </div> <div class="sponsors-fake-dt"> <a href="http://www.ksu.edu.sa/"> Excellence Center of Science and Mathematics Education at King Saud University </a> </div> <div class="sponsors-fake-dd"> <a href="http://www.ksu.edu.sa/"> <img class="spons" src="http://phet.colorado.edu/images/support/ERCSME-combined-logo-regular.png" alt="The King Saud (ESCME) Logo" height="35" width="130"> </a> <br> <br> دانشگاه King Saud تلاش می کند از طریق بسترسازی، محیطی مملو از الهامات فکری تامین کند و بر پایه همکاری برای تامین رفاه اجتماعی پیشتاز در نوآوری علمی و فنی، کشف علمی و خلاقیت باشد. <br> <br> </div> <div class="sponsors-fake-dt"> <a class="sponsor-text-link" href="http://www.odf.org/">O'Donnell Foundation</a> </div> <div class="sponsors-fake-dd"> بنیاد O’Donnell وقف ساختن برنامه های مدلسازی به منظور افزایش کیفیت آموزش است. </div> <div class="sponsors-fake-dt"> <div class="other-sponsors-holder" dir="ltr"> <table class="other-sponsors-table" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="other-sponsors-left"> <br></td> <td class="other-sponsors-middle"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/about/sponsors" id="sponsors-panel-link"> دیگر پشتیبانان ما&gt;&gt; </a> </td> <td class="other-sponsors-right"> <br></td> </tr> </tbody></table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="social-div"> <div class="social-sub-div"> <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Ffa%2Ffor-teachers%2Fbrowse-activities%3Fsims%3Dall%26types%3Dall%26levels%3DHIGH_SCHOOL%26locales%3Dall%26query%3D&amp;t=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+PhET" style="padding: 0; margin: 0; text-decoration: none;" rel="external,nofollow" title="این مطلب را روی Facebook به اطلاع دیگران برسانید."> <span style="display: block; width: 16px; height: 16px; background-image: url('/images/icons/social-sprite.png');background-repeat: no-repeat; background-position: 0 -0px;"></span> </a> </div><div class="social-sub-div"> <a target="_blank" href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Ffa%2Ffor-teachers%2Fbrowse-activities%3Fsims%3Dall%26types%3Dall%26levels%3DHIGH_SCHOOL%26locales%3Dall%26query%3D&amp;text=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+PhET" style="padding: 0; margin: 0; text-decoration: none;" rel="external,nofollow" title="این مطلب را روی Twitter به اطلاع دیگران برسانید."> <span style="display: block; width: 16px; height: 16px; background-image: url('/images/icons/social-sprite.png');background-repeat: no-repeat; background-position: 0 -16px;"></span> </a> </div><div class="social-sub-div"> <a target="_blank" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Ffa%2Ffor-teachers%2Fbrowse-activities%3Fsims%3Dall%26types%3Dall%26levels%3DHIGH_SCHOOL%26locales%3Dall%26query%3D&amp;title=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+PhET" style="padding: 0; margin: 0; text-decoration: none;" rel="external,nofollow" title="این مطلب را روی Stumble Upon به اطلاع دیگران برسانید."> <span style="display: block; width: 16px; height: 16px; background-image: url('/images/icons/social-sprite.png');background-repeat: no-repeat; background-position: 0 -32px;"></span> </a> </div><div class="social-sub-div"> <a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Ffa%2Ffor-teachers%2Fbrowse-activities%3Fsims%3Dall%26types%3Dall%26levels%3DHIGH_SCHOOL%26locales%3Dall%26query%3D&amp;title=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+PhET" style="padding: 0; margin: 0; text-decoration: none;" rel="external,nofollow" title="این مطلب را روی Digg به اطلاع دیگران برسانید."> <span style="display: block; width: 16px; height: 16px; background-image: url('/images/icons/social-sprite.png');background-repeat: no-repeat; background-position: 0 -48px;"></span> </a> </div><div class="social-sub-div"> <a target="_blank" href="http://www.reddit.com/login?dest=%2Fsubmit%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fhttp%253A%252F%252Fphet.colorado.edu%252Ffa%252Ffor-teachers%252Fbrowse-activities%253Fsims%253Dall%2526types%253Dall%2526levels%253DHIGH_SCHOOL%2526locales%253Dall%2526query%253D%26title%3D%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%2B%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D9%2587%2BPhET" style="padding: 0; margin: 0; text-decoration: none;" rel="external,nofollow" title="این مطلب را روی Reddit به اطلاع دیگران برسانید."> <span style="display: block; width: 16px; height: 16px; background-image: url('/images/icons/social-sprite.png');background-repeat: no-repeat; background-position: 0 -64px;"></span> </a> </div><div class="social-sub-div"> <a target="_blank" href="https://secure.delicious.com/login?jump=http%3A%2F%2Fwww.delicious.com%2Fsave%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphet.colorado.edu%252Ffa%252Ffor-teachers%252Fbrowse-activities%253Fsims%253Dall%2526types%253Dall%2526levels%253DHIGH_SCHOOL%2526locales%253Dall%2526query%253D%26title%3D%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%2B%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D9%2587%2BPhET" style="padding: 0; margin: 0; text-decoration: none;" rel="external,nofollow" title="این مطلب را روی Delicious به اطلاع دیگران برسانید."> <span style="display: block; width: 16px; height: 16px; background-image: url('/images/icons/social-sprite.png');background-repeat: no-repeat; background-position: 0 -80px;"></span> </a> </div> </div> <div> <div class="breadcrumbs"> <h1 class="main-breadcrumb"> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers" class="breadcrumb-link"> <span class="breadcrumb-label">برای معلمان</span> </a> </h1> <span class="sub-breadcrumb"> <span class="breadcrumb-separator">&gt;</span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities" class="breadcrumb-link"><span class="breadcrumb-label">جستجوی فعالیت ها</span></a> </span> </div> </div> <div dir="rtl"> <div class="contribution-search" dir="rtl"> <form method="get" action="/fa/for-teachers/browse-activities"> <table> <tbody><tr> <th class="contribution-search-header"> <label for="contrib-search-sims"> شبیه سازی ها </label> </th> <th class="contribution-search-header"> <label for="contrib-search-types"> انواع </label> </th> <th class="contribution-search-header"> <label for="contrib-search-levels"> سطوح </label> </th> <th class="contribution-search-header"> <label for="contrib-search-locales"> زبان ها </label> </th> </tr> <tr> <td> <br></td> <td> <br></td> <td> <br></td> <td> <br></td> </tr> </tbody></table> <div class="contribution-text-submit-row"> <label for="contrib-search-text"> جستجو در متن اختیاری </label> <input name="query" value="" id="contrib-search-text" type="text"> <span style="padding-left: 10px;"></span> </div> </form> </div> </div> <table class="contribution-browse-table" id="ct-table" rel="دبستان,راهنمایی,دبیرستان,پیش دانشگاهی 1,پیش دانشگاهی 2,فارغ التحصیل,سایر|آزمایشگاه,کار در خانه,پرسش های مفهومی,نمایش,سایر"><tbody><tr id="ct-table-header"> <th> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=#"> عنوان </a> </th> <th> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=#"> نویسنده </a> </th> <th> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=#"> سطح </a> </th> <th> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=#"> نوع </a> </th> <th> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=#"> شبیه سازی ها </a> <span></span> </th> <th> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/for-teachers/browse-activities?sims=all&amp;types=all&amp;levels=HIGH_SCHOOL&amp;locales=all&amp;query=#"> به روز رسانی شد </a> </th> </tr> <tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.3c5877e6b5affp-1"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3327"> <span class="ct-title">sada -yemen</span> </a> </td> <td class="ct-authors">mohammed</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان">دبیرستان</td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه">آزمایشگاه</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/projectile-motion"><span class="ct-sim">حرکت پرتابه</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1289101592109">11/6/10</td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.27863a77ba97dp-1"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3428"> <span class="ct-title">Laboratori de Datació Radioactiva</span> </a> </td> <td class="ct-authors">Raquel Arévalo</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان">دبیرستان</td> <td class="ct-type" rel="نمایش">نمایش</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/radioactive-dating-game"><span class="ct-sim">بازى زمان پرتوزا</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1308852613063">6/23/11</td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.efefea33882fp-3"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3550"> <span class="ct-title">Waves and sound(in dutch golven en trillingen)</span> </a> </td> <td class="ct-authors">Corné de Boer</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان">دبیرستان</td> <td class="ct-type" rel="نمایش">نمایش</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/pendulum-lab"><span class="ct-sim">آزمایشگاه آونگ</span><br></a> </span><span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/resonance"><span class="ct-sim">تشدید</span><br></a> </span><span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/mass-spring-lab"><span class="ct-sim">جرم ها و فنرها</span><br></a> </span><span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/sound"><span class="ct-sim">صدا</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1334155375400">4/11/12</td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.244d456eb45bcp-2"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3601"> <span class="ct-title">Testing Ideas from Classical and Quantum Physics</span> </a> <img src="http://phet.colorado.edu/images/contributions/gold-star-small.jpg" alt="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." title="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." height="12" width="12"> </td> <td class="ct-authors">Bruce Palmquist</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1">دبیرستان<br>پیش دانشگاهی 1</td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه">آزمایشگاه</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/hydrogen-atom"><span class="ct-sim">مدل های اتم هیدروژن</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1348964085675">9/29/12</td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.586acc22960a3p-1"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3599"> <span class="ct-title">Models of Hydrogen Exploration</span> </a> <img src="http://phet.colorado.edu/images/contributions/phet-logo-icon-small.jpg" alt="این بخش توسط PhET طراحی شده است." title="این بخش توسط PhET طراحی شده است." height="12" width="25"> <img src="http://phet.colorado.edu/images/contributions/gold-star-small.jpg" alt="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." title="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." height="12" width="12"> </td> <td class="ct-authors">Trish Loeblein</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان">دبیرستان</td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه">آزمایشگاه</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/hydrogen-atom"><span class="ct-sim">مدل های اتم هیدروژن</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1348696831938">9/26/12</td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.b7b1af01420ecp-3"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3595"> <span class="ct-title">2D Motion</span> </a> <img src="http://phet.colorado.edu/images/contributions/gold-star-small.jpg" alt="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." title="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." height="12" width="12"> </td> <td class="ct-authors">Patrick Foley</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان">دبیرستان</td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه">آزمایشگاه</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/motion-2d"><span class="ct-sim">حرکت در دو بعد</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1348183341623">9/20/12</td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.89d63a07289p-6"> <td> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/contributions/view/3594"> <span class="ct-title">The Maze Game</span> </a> <img src="http://phet.colorado.edu/images/contributions/gold-star-small.jpg" alt="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." title="این بخش اهدا شده، ستاره طلایی کیفیت را برای دنبال کردن چارچوب طراحی PhET دریافت کرده و معلمان نیز آنرا مفید ارزیابی کرده اند." height="12" width="12"> </td> <td class="ct-authors">Patrick Foley</td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان">دبیرستان</td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه">آزمایشگاه</td> <td> <span> <a href="http://phet.colorado.edu/fa/simulation/maze-game"><span class="ct-sim">بازی گیج كننده</span><br></a> </span> </td> <td class="ct-updated" rel="1348166722415">9/20/12</td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.3633a09e6a09p-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1344721287555"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.843c14e212446p-2"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="کار در خانه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1344703180969"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.f1df44f2391fp-3"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="راهنمایی,دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="سایر,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1344703518884"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.6b0497d225efap-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td> <td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1343595297078"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.c89e691dc2c81p-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td> <td class="ct-type" rel="کار در خانه,پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1343512662161"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.7ff3be816448dp-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1,راهنمایی"><br></td> <td class="ct-type" rel="کار در خانه,پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1343595775214"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.3e267b14f87fep-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,دبستان,راهنمایی"><br></td> <td class="ct-type" rel="کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1341284740532"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.2b0946c2b0713p-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی,پیش دانشگاهی 1"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه,پرسش های مفهومی"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1340406314631"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.9dd83a1dfbf9bp-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1336400381957"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.cc848e7a1a72p-6"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td> <td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1341452385841"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.55eaf58ef8fc2p-1"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1335756641624"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.29bd510eba0ep-3"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1335563751622"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.98f34d90146d8p-3"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان,راهنمایی"><br></td> <td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1334100179076"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.c24697af3c742p-2"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1331136124177"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.bd20d84d8a018p-4"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="راهنمایی,دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1330707033229"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.f8fc383047a2cp-3"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td> <td class="ct-type" rel="کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1329796110086"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.722cac2eb199ap-2"> <td><br></td> <td class="ct-authors"><br></td> <td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td> <td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td> <td><br></td> <td class="ct-updated" rel="1328040266942"><br></td> </tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.ee8266ee429b1p-1"> <td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1327442399551"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.7fde05f665aaap-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی"><br></td><td class="ct-type" rel="نمایش,پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1330481770643"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.1a03533364038p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1324584638858"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.eddc4783ab2afp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1325624026712"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.a0512d236ea9dp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1329686549935"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.ee601dd7ee43dp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1319416960808"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.c0b88a172358fp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1329673367978"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.63f1b14b5053bp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1317232970072"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.0e236b723a035p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1317232563909"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.640c4cf53a35ap-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1315865176953"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.3a8376daaff2ap-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1315537612492"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.9da6614a38109p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1315673643079"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.f57a942c33adcp-3"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,نمایش,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1343595366925"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.51134f7f92ea6p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,نمایش,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312766291607"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.07cacd53d19p-9"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312758824989"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.e7bf4ca7fbaa7p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312682226817"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.97e7c8fb18e5p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312315324128"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.d0222f5ebd43p-5"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312079837098"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.efcda18267c8ep-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312740737442"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.ab4a100a1ae49p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1309834947787"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.46533bdadc04p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1323120999678"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.f564cc595ee18p-4"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1309833927670"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.a10d91d0576bdp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="راهنمایی,پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1309665280227"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.f7ff1efc4a3fcp-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,آزمایشگاه,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1315861239314"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.1859bcf0b7527p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,نمایش,پرسش های مفهومی,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1308457686488"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.ecf2168bfaf3cp-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1317074907214"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.d9e633c943c3ap-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,نمایش,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1307325785279"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.e7e6e038ae984p-3"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1303787805068"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.740f95431f904p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1303786215480"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.d42247eaa4e46p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1346281235242"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.c1067271fcf26p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1300065428580"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.320063007a1d3p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1301076396574"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.f033382d6838bp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="راهنمایی,پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1334099536131"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.e7debb6b41f78p-4"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="نمایش,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1344865578010"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.723c7d612f542p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه,سایر"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1298053797671"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.cc3153063222bp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="راهنمایی,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,نمایش"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1319498000796"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.e938d7dbc306p-6"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1312830750792"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.7123826dd0ef8p-4"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1292530437542"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.081fedecbd89dp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1293078840690"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.0d475713070e8p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,راهنمایی,دبیرستان,دبستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1288999476139"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.859e11875f0e5p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1288988040145"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.bed2c3d0edc84p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1288980356885"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.ca876160298b9p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,پرسش های مفهومی,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1293659961980"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.cd12350bdb7a8p-3"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="راهنمایی,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="نمایش,آزمایشگاه,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1287534382626"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.23c636e931f4p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="راهنمایی,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه,کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1287441682821"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.74187edc67d1ap-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1310272009107"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.e4acc3fc32c1p-4"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="پرسش های مفهومی,کار در خانه,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1345588184396"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.15877e22fa948p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="پیش دانشگاهی 1,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1274508000000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.518d3ca454702p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1274508000000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.e0379a2dd4af6p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1273384800000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.b04f9c8de8dc2p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1272780000000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.7eb4e8b85dfcep-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1,راهنمایی"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1269151200000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.736ce6baeaad2p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,آزمایشگاه,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1300732294992"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.4e05eaa19368p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="راهنمایی,دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1269151200000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.9d5634af3c2d1p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1267426800000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.58c8d352c2f9cp-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,راهنمایی"><br></td><td class="ct-type" rel="آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1266735600000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.82beeaf63cbe5p-1"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان"><br></td><td class="ct-type" rel="سایر,آزمایشگاه"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1277858435393"><br></td></tr><tr class="ct-contribution" rel="0x1.49a3a23b1dd4ap-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1253772000000"><br></td></tr><tr class="ct-contribution list-highlight-background" rel="0x1.b455166cb63e4p-2"><td><br></td><td class="ct-authors"><br></td><td class="ct-level" rel="دبیرستان,پیش دانشگاهی 1"><br></td><td class="ct-type" rel="کار در خانه,نمایش,پرسش های مفهومی"><br></td><td><br></td><td class="ct-updated" rel="1253772000000"><br></td></tr></tbody></table><br> text/html 2012-11-30T20:14:30+01:00 learn-arabi.mihanblog.com فریبا حزباوی یک مکان ناب برای آموزش http://learn-arabi.mihanblog.com/post/378 بچه های خوبم یک مرکز تاپ براتون پیدا کردم . در این مرکز کلی مطالب و ویدیوهای آموزشی مفید هست. استفاده کنید.<br> <h2 class="span9" style="color:black;">مکتب خونه؛ جایی برای یاد گرفتن و یاد دادن</h2> <div class="alert alert-success row" style="margin: 25px 0px 25px 0px; padding:5px; height:30px; position:relative"> <a class="btn btn-large " href="http://cdn0.maktabkhooneh.org/download/ChromeStandaloneSetup.exe" style="padding:2px 14px;color:black;position:relative;top:0px;right:15px">دانلود <img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/chrome_logo.png" style="height:25px"></a> <h3 class="span9" style="color:black;">برای بهتر دیدن ویدئوها از مرورگر Google Chrome استفاده کنید.</h3> </div> <div class="alert alert-info row" style="margin: 25px 0px 25px 0px; padding:5px; height:30px; position:relative"> <h3><strong>مکتب خونه استخدام می کند:</strong><span style="color:black;"> برای پیوستن به گروه مکتب خونه <a href="http://maktabkhooneh.org/workwithus">این جا</a> را مطالعه کنید.</span></h3> </div> <div class="alert alert-success row" style="margin: 25px 0px 25px 0px; padding:5px;"> <h3 style="color:black;display:inline;">میتوانید با ثبت ایمیل خود در مکتب خونه از درس های جدید از طریق ایمیل آگاه شوید: </h3> <form style="display:inline;margin-right:10px"> <input dir="ltr" name="email" placeholder="ایمیل" type="text"> <span name="span"></span> </form> </div> <div id="featuredcourses"><div><p>لیست درس های <b>دانشگاه صنعتی شریف - ترم جاری (دروس این مجموعه در طول ترم کامل تر می شوند) </b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=ejtehadi861"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>کاربرد کامپیوتر درفیزیک</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی شریف<br>محمد رضا اجتهادی<br>17 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/ejtehadi8611349803333.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=rahvar964"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>کیهان شناسی </h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی شریف<br>سهراب راهوار <br>15 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/rahvar9641348630472.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=godarzi784"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>معماری کامپیوتر</h2><p><br>دانشگاه صنعتی شریف<br>مازیار گودرزی<br>8 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/godarzi7841348629826.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=pakravan573"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>شبکه مخابرات داده</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی شریف<br>محمد رضا پاکروان<br>18 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/pakravan5731348628403.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=rezakhani95"><div class="span3 offset6"><div id="coursebox"><h2>ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی شریف<br>علی رضاخانی<br>28 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/rezakhani951350346191.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=moghimi736"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>مکانیک کوانتیک ۱</h2><p><br>دانشگاه صنعتی شریف<br>سامان مقیمی عراقی<br>26 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/moghimi7361348630802.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br></div></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>مکتب خونه</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=hamidkhatibi143"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>فیزیک دبیرستان - مکانیک</h2><p>دبیرستانی<br>مکتب خونه<br>حمید خطیبی<br>14 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/hamidkhatibi1431347078772.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=daneshjoo959"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>مدارهای الکتریکی 1</h2><p>دانشگاهی <br>مکتب خونه<br>ایمان قطبی<br>4 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/daneshjoo9591349562511.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=daneshjoo242"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>الکترونیک 2</h2><p>دانشگاهی <br>مکتب خونه<br>ایمان قطبی<br>25 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/daneshjoo2421347991623.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=daneshjoo294"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>الکترونیک ۱</h2><p>دانشگاهی <br>مکتب خونه<br>ایمان قطبی<br>48 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/daneshjoo2941346180567.jpg"></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>دانشگاه صنعتی شریف</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-complexfunc"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>توابع مختلط</h2><p>دانشگاهی<br>دانشگاه صنعتی شریف<br>امیر جعفری<br>47 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-riazimali"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>ریاضیات مالی</h2><p>دانشگاهی<br>دانشگاه صنعتی شریف<br>کسری علیشاهی<br>19 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-quantum"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>مکانیک کوانتومی</h2><p>دانشگاهی<br>دانشگاه صنعتی شریف<br>دکتر وحید کریمی پور<br>47 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-riazi2"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>ریاضی عمومی ۲</h2><p>دانشگاهی<br>دانشگاه صنعتی شریف<br>سیاوش شهشهانی<br>41 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-algebra1"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>جبر ۱</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی شریف<br>سیاوش شهشهانی<br>26 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-stochastic"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>فرآیند تصادفی</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی شریف<br>کسری علیشاهی<br>44 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-numericalanalysis"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آنالیز ریاضی ۲</h2><p><br>دانشگاه صنعتی شریف<br>سیاوش شهشهانی<br>28 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-linearalgebra"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>جبر خطی</h2><p>دانشگاهی<br>دانشگاه صنعتی شریف<br>سیاوش شهشهانی<br>47 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sharif-pfqm"><div class="span3 offset9"><div id="coursebox"><h2>اصول فلسفی مکانیک کوانتوم</h2><p><br>دانشگاه صنعتی شریف<br>مهدی گلشنی<br>27 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_sharif.png"></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>دانشگاه صنعتی اصفهان</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=bazargan466"><div class="span3 offset3"><div id="coursebox"><h2>اصول برنامه نویسی C</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی اصفهان<br>کیارش بازرگان<br>37 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/bazargan4661353873035.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-important" style="width:30px;margin:5px">جدید</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=isfehan1246"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آموزش FPGA</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی اصفهان<br>محمد صادق صدری<br>31 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/isfehan12461347157318.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=isfehan1329"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>میکروکنترلر ARM</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه صنعتی اصفهان<br>محمد صادق صدری<br>25 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/isfehan13291347003955.png"></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b> نرم افزارهای کاربردی</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=protel980"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آموزش Protel DXP</h2><p>فنی حرفه ای<br> نرم افزارهای کاربردی<br><br>40 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/protel9801348364699.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=asp406"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آموزش ASP.net</h2><p>فنی حرفه ای<br> نرم افزارهای کاربردی<br>مهندس مهرداد کیانیان <br>39 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/asp4061347781847.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=labview443"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آموزش LabVIEW</h2><p>فنی حرفه ای<br> نرم افزارهای کاربردی<br><br>20 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/labview4431347010449.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=Matlab856"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آموزش مقدماتی Matlab</h2><p>فنی حرفه ای<br> نرم افزارهای کاربردی<br><br>43 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/Matlab8561347765796.png"></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=python154"><div class="span3 offset6"><div id="coursebox"><h2>آموزش مقدماتی Python</h2><p>فنی حرفه ای<br> نرم افزارهای کاربردی<br>بدون نام<br>43 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/python1541354002393.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-important" style="width:30px;margin:5px">جدید</span><br><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=elmi845"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آموزش فتوشاپ</h2><p>فنی حرفه ای<br> نرم افزارهای کاربردی<br>بردیا علمی<br>28 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/elmi8451351375169.png"></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>دانشگاه های برتر دنیا</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=mitphysics713"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>فیزیک کلاسیک</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه MIT<br>والتر لوین<br>35 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/mitphysics7131347869817.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=osgood909"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>تبدیل فوریه و کاربردهای آن </h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه استنفورد<br>برد اوسگود<br>30 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/osgood9091345781541.jpg"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=sankaran926"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>RFIC ، مدارات فشرده فرکانس بالا</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه IIT <br>سانکاران انیرودهان<br>36 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/sankaran9261345792554.jpg"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=andrew647"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>یادگیری ماشین </h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه استنفورد<br>Andrew Ng<br>20 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/andrew6471346262335.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=strang121"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>جبر خطی </h2><p><br>دانشگاه MIT<br>گیلبرت استرنگ<br>34 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/strang1211353750952.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-important" style="width:30px;margin:5px">جدید</span><br><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=JShewchuk200"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>ساختمان داده ها و الگوریتم ها</h2><p><br>مکتب خونه<br>Jonathan Shewchuk<br>38 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/JShewchuk2001352761885.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=cornell168"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>FPGA کاربردی</h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه کورنل<br>بوروس لند<br>26 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/cornell1681352665931.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=cornell389"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>میکرو کنترل کاربردی </h2><p>دانشگاهی <br>دانشگاه کورنل<br>بوروس لند<br>51 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/cornell3891351878068.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-success" style="width:30px;margin:5px">ترم جاری</span><br><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>آزمایشگاه و کارگاه مکتب خونه</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=lego460"><div class="span3 offset3"><div id="coursebox"><h2>بارش مغزی با لگو</h2><p>متفرقه<br>مکتب خونه<br><br>9 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/lego4601353550021.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-important" style="width:30px;margin:5px">جدید</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=lab2547"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>سرگرمی های فیزیک</h2><p>دبیرستانی<br>مکتب خونه<br><br>26 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/lab25471348262139.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=shimi71"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آزمایشگاه شیمی </h2><p>دبیرستانی<br>مکتب خونه<br><br>13 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/shimi711348297521.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>خان آکادمی - علوم</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-biology"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>زیست شناسی</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>71 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-chemistry"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>شیمی</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>104 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-cs"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>علوم کامپیوتر</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>24 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-cosmology"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>اختر شناسی و ستاره شناسی</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>85 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-physics"><div class="span3 offset9"><div id="coursebox"><h2>فیزیک</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>166 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>خان آکادمی - اقتصاد و امور مالی</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-valuation"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>ارزیابی و سرمایه گذاری</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>12 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-macro"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>اقتصاد کلان</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>47 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-micro"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>اقتصاد خرد</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>71 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-finance"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>علم مالی</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>196 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-current"><div class="span3 offset3"><div id="coursebox"><h2>اقتصاد کنونی</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>20 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-currency"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>ارز</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>8 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-banking"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>بانکداری و پول</h2><p>دانشگاهی<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>25 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a></div><div><p>لیست درس های <b>خان آکادمی - ریاضیات</b> : </p><hr style="margin:0px 0px 10px"></div><div class="row"><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-linalg"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>جبر خطی</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>143 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-prob"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>احتمال</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>53 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-trigonometry"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>مثلثات</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>37 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-statistics"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>آمار</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>85 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-math"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>حساب</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>40 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-calculus"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>حسابان</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>153 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-difeq"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>معادلات دیفرانسیل</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>45 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-geometry"><div class="span3"><div id="coursebox"><h2>هندسه</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>36 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span><br></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-algebra"><div class="span3 offset9"><div id="coursebox"><h2>جبر</h2><p>دبیرستان<br>خان آکادمی<br>سلمان خان<br>90 درس</p><img src="http://maktabkhooneh.org/assets/images/featuredOrg_khan.png"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><span class="label label-info" style="width:30px;margin:5px">انگلیسی</span></div></div></div></a><a href="http://maktabkhooneh.org/course?course=khan-algebra"><div class="span3 offset9"><div id="coursebox"><div style="position:absolute;top:0px;left:0px;"><br></div></div></div></a></div></div><a href="http://maktabkhooneh.org/" target="_blank" title="مکتب خونه">http://maktabkhooneh.org/</a>