تبلیغات
درس عربی
درس عربی
در ماشین زندگی راننده باشیم نه مسافر. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک های مفید

درس هفتم

 

جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله

 

ترجمه درس آه دخترکم

این مرد کفاش است.
او زیاد کار می کند.
تو زیاد کار می کنی.
پزشک کار کردن را ممنوع کرده است.
بیماری خطرناک است.
من می دانم ولی زندگی سخت است.
من مجبورم.
صاحب خانه فردا اجاره اش را می خواهد.
مریم این سخنان را شنید.
پس شرمنده شد.
چه کنم؟
درس و مدرسه را رها کنم؟
نه ... نه ... !
آهان، یافتم! بهترین راه است!
در روز بعد
بعد از خوردن شام همگی به خواب رفتند.
ولی مریم
پس ، بعد از مدت کمی برخاست.
و به اطاق کار رفت.
و تا طلوع صبح کار کرد.
صبح روز بعد
عجیب است ! چه کسی این کفشها را درست کرده است؟
مرد در حسرت است.
پس از روزها و ماهها
در شبی
مریم خسته بود،
ولی به اطاق کار رفت.
و بعد از ساعتی مریم چرتش برد.
و در صبح زود
پدر برای خواندن نماز بیدار شد.
آنجا نور است ! چه کسی در اطاق است ؟ حتماً دزد است.
پس به اطاق نگاه کرد.
به آرامی درب را باز کرد.
پس با دقت نگاه کرد.
این مریم است ؟!
آه دخترکم

قانون

- جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد.
جمله اسمیه در زبان عربی از
۲ قسمت اصلی تشکیل شده است:
۱ – مبتدا
۲ – خبر

ویژگی های مبتدا:

- مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهای رفع ُ(ضمه و اون) را داراست.
- مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد

 

خبر:

اسم مرفوع که معمولاً با تنوین است. مانند : امامُ – مفیدُ
(در ابتدای جمله) شرح مبتدا
مبتدا + خبر = جمله اسمیه
اسم + اسم یا فعل یا حرف و اسم

 

تمرینهای درس هفتم
1 - با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) ماذا عَمِلَت مریم ؟
۱ – تَرَکَتْ المدرسه
۲ – ذهبت لمساعَدَة والدِها

ب ) کیف وَجَدَ الوالد بِنتَه ؟
۱ – فی الثوم
۲ – مشغول بالعمل

ج) متی فهم الوالد سرَّ الاحذبة ؟
۱ – فی المنتَصف اللیل
۲ – فی یوم قبل طلوع فجر

 

2- در جاهای خای کلمه ای بگذارید (خبر) که جمله معنا دار درست شود.

مبتدا

خبر

الف) المعلمُ

......

ب ) الوالِدُ

......

ج) الْبَحْرُ

......

د) الْبیْتُ

......

ه) الله

......

3- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید.

الف) .... علی کل شیء شهیدُ . ۱ – بعباده
ب) الحمدُلله رب .....
۲ – العالمین
ج) والنجوم ... بأمرِه
۳ – والله
د) الله لطیف ....
۴ – مُسَخّرات

کلمات جدید

أحذَیة = ج حذا، کفش
باکر = صبح زود
تعبة = خسته، کوفته
تناول = خوردن، تناول کردن
حدیث = سخن، صحبت
حذّاء = کفاش
شهور = ج شهرة: ماه
شهید = گواه
صدقْ = راست گویی
صَنَعَ = ساخت
ضوء = چراغ
عشاء = شام
عصا = عصا، چوب دستی
فجر= صبحگاه، طلوع صبح
لطیف = دقیق
مسخرات = تسخیر شده ها، رام شده ها
مضطَرّ = درمانده، مجبور
مَطلع = طلوع
نُعاس = چرت، خواب آلودگی
هُدوء = آرامش

 

پاسخها:

درس 7

الف

ب

ج

د

ه

تمرین۱

2

1

2

 

 

تمرین2

حسنُ

نَهَضَ

جَمیلُ

نظیفُ

معنا

تمرین3

3

2

4

1

 

درس هشتم

 

جمله فعلیه و نقش فعل و فاعل در آن

 

ترجمه درس آسایش و سختی

 

 

ای فرشتگان چرا ایوب را ستایش می کنید؟
ایوب خداوند را می پرستد و او را ستایش می کند؟
زیرا او صاحب مال و نعمتهایی است.
نه ... نه ... صالحان پروردگارشان را در همه حالات شکر می کنند.
ایوب بیمار شد.
مالش نابود شد.
فرزندانش نابود شدند.
راهزنان اموالش را دزدیدند.
فرصت طلایی برای ابلیس به وجود آمد.
ابلیس آمد.
ای ایوب! تا کی بر این بلا صبر می کنی؟
مال و فرزندان و سلامتی خود را از دست دادی؛
با این وجود خدا را شکر می کنی و او را ستایش می کنی؟
به خدا پناه می برم از شیطان رانده شده.
فایده ای ندارد او مانند کوه است؛
به سوی همسرش می روم.
تا کی صبر می کنی؟
مرگش نزدیک است.
نه ... نه.. همسر صالح بر قضای الهی صبر می کند.
بلا و سختی شدت گرفت و بیماریش سخت شد.
پس همه او را ترک کردند.
چگونه غذا و دارو به دست بیاوریم؟!
چه کنم؟!
ایوب جستجو کرد.
هیچ چیز نیست.
پس گفت همانا به من آسیب رسیده است و تو بخشنده ترین بخشنده ها هستی.
و بالاخره بعد از چند سال شادمانی آمد.
همانا ایوب در امتحان پیروز شد.
بله، همانا با سختی، آسانی است.
بیماری رفت
و سلامتی و آسایش به ایوب بازگشت.
چه بنده خوبی همانا او بسیار بازگرداننده است.

 

قانون

- جمله ای که با فعل شروع می شود جمله فعلیه می باشد.
جمله فعلیه از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
فاعل و فعل
- فاعل نیز مانند مبتدا و خبر همواره مرفوع است.
- فعل در اول جمله همواره به صورت مفرد به کار می رود هر چند فاعل آن مثنی یا جمع باشد. فعل و فاعل از نظر جنس مانند یکدیگرند.

فعل + فاعل + .... = جمله فعلیه

 

تمرین های درس هشتم
1- با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) متی حانت الفَرضةُ الذّهبیّة لاِبلیس؟
۱ – عند فقدان النعم ؟
۲ – حینما شکراً ایوبُ ربّه
۳ – قرب موت ایوب
ب ) الی متی صَبر أیّوب ؟
۱ – حتی النهایة
۲ – حتی زَمَن فقدان أولادة
۳ – حتی زَمَن مَرضیة
ج ) لماذا قال الله «نعم العبد إنه دُواب »
۱ – لأنه منحج فی الأمتحان
۲ – لأنه ما صبر علی المصائب
۳ – لأنه قرض

 

2- در هر یک از عبارات زیر فاعل را بیابید:

الف ) وَعَدَ الله المومنین و المؤمنات خبات.
ب ) قد جاء أمر ربِّک.
ج ) یعملُ الکریم بوعْدِه.
د ) یدفَعُ الأغنیاء زکاة أموالهم.

 

3- برای عبارت زیر ترجمه صحیح را انتخاب کنید:

۱ – ذَهب الخَوفُ و دَخَلَ الأیمانُ فی القلوب.
الف ) ترس رفت و ایمان را در دل جای داد.
ب ) خوف و ترس رفت و ایمان در دلها وارد شد.
۲ – لا تَتْعَبُ الأُمُّ من تربیة طفلها.
الف ) مادر را در تربیت فرزندش خسته نمی بینی؟
ب ) مادر از تربیت فرزندش خسته نمی شود.

 

کلمات جدید

أرحم = مهربانترین
أعوذ = پناه می برم
أواب = بسیار باز گرداننده
تلف = تباه شد
تمدحون = ستایش می کنید
دواء = دارو
رجیم= رانده شده
رخاء = آسایش
رَضیء = راضی شد
زهق = از بین رفت
شدة = سختی، تنگدستی
صَعب = دشوار شد
الضّر = سختی
عُسرْ = سختی
عَظُم = بزرگ شد
علی = بلند مرتبه
فقدان = از دست دادن
فقدت = از دست دادی
لصوص = ج لصّ : دزد
مرض = بیماری
مسّ = لمس کرد
مصائب= مصیبت
مع = همراه
نِعَم= ج نعمة : نعمت
نِعْمَ = چه خوب است
وَعَد = وعده داد
یُسْر = آسانی

 

پاسخها:

 

درس 8

الف

ب

ج

د

تمرین۱

1

1

1

 

تمرین2

الله

أمر

الکریم

الاغنیاء

تمرین3

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 


 

درس نهم

 

جمله فعلیه و حروفی که جَر می دهند

 

 

 

ترجمه درس لباسهای عید

ناصر از خانه خارج شد.
خیابان شلوغ بود.
مردم مشغول خریدن لباسها و میوه ها و ... هستند.
عید نزدیک است.
دوستانم لباس نو می پوشند.
بعد از وفات پدرم.
مادرم مسؤول تأمین درآمد خانواده است.
او از صبح تا شب مشغول بافندگی است.
پس چگونه از او لباس نو بخواهیم.
در کوچه ... ناگهان
این چیست؟ مثل این که کیف است.
کیف را باز کرد.
خدای ... پول ... پول زیاد
با شتاب به خانه بازگشت.
در خانه
مادر: این پولها از کجاست ؟!
آیا ... ؟! پناه بر خدا ؟!
مادر ... مادر ...
عید نزدیک است این هدیه خدایی است.
عجیب است ... ولی چگونه !
به خدا ... پیدا کردم ... پیدا کردم ... در کوچه !
خارج شو و با شتاب برو
و به دنبال صاحب پولها بگرد.
در کوچه
ناصر ورقه ای را روی دیوار دید.
اطلاعیه
کیفی با این مشخصات گم شده است.
با شتاب به مغازه حاج فاضل رفت.
کیف را در مقابلش قرار داد.
به شدت شادمان شد.
خدایا تو را شکر می کنم خدایا ... آه ... شکر
و بعد از چند لحظه گفت: من به یک کارگر امانت دار نیاز دارم.
آیا می پذیری
بله ... ولی من دانش آموز هستم.
بعد از مدرسه در مغازه حاضر شو.
خوب و اما جایزه تو
پس من اکنون مزد یک ماه را به تو می دهم.
ناصر به شدت خوشحال شد و به بازار رفت.
سپس با لباسها و غذاها به خانه بازگشت.
و داستان را برایشان شرح داد.
همگی خوشحال شدند.
پس پروردگارشان را شکر کردند.

 

قانون

یکی دیگر از اجزای جمله فعلیه مفعول می باشد – مفعول کسی یا چیزی است که فعل روی آن انجام می شود.
مفعول:
اسمی منصوب است که معمولاً پس از فاعل به کار می رود و علامت نصب نشانگر مفعول است.
سَمِعَتْ التلمیذاتُ النصیحة .
جار و مجرور:
جار حرفی است که قبل از اسم به کار می رود و آن را مجرور می کند ( ا - فی – مِن – الی – علی)
مجرور اسمی است که پس از حرف جار به کار می رود.
جار و مجرور معمولاً در آخر جمله به کار می روند.

 

تمرین های درس نهم
1- با توجه به متن درس، در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) من هی المسؤولة فی بیت «ناصر» لِتأمین المعاش ؟
۱ – الوالدِ ۲ – ناصر ۳ – الوالِدَة
ب ) أین وَجَدَ ناصرُ المنحنظة ؟
۱ – فی الشارع ۲ – فی الزقاق ۳ – فی البیت
ج) متی یحْضرُ ناصرُ فی حانوتِ «الحاجِ فاضل» لِنَعمَل ؟
۱ – صباحاً ۲ – مساء ۳ – لیلاً

 

2- از میان حروف جر داده شده، حرف مناسب را انتخاب کنید:

الف ) و خلق الله السماوات و الارض ... الحق
۱ – إلی ۲ – فی ۳ – ب
ب ) إنی ذاهِبُ ... ربّی
۱ – مِن ۲ – فی ۳ – إلی
ج ) والله یعلم المنسِد ... المصلح
۱ – إلی ۲ – مِن ۳ – فی
د ) إن المتقین ... جناتٍ
۱ – بِ ۲ – فی ۳ – مَن

 

3- در عبارات زیر فاعل و مفعول را مشخص کنید.کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است:

الف ) لا تقنطوا مِن رحمة الله إن الله یغفرُالذنوب جمیعاً .
ب ) یَحفَظُ العاقل لِسانة و تبرکُ الجاهل زمامِ کلامه.
ج) وَجَد الأنسان السعادة فی الاخلاق لا فی الثروَة و المال.

 

کلمات جدید

اُحضُر = حاضر شو
إعلان = اطلاعیه
أمثال = نمونه
اُمین = درستکار
تجلب = جلب می کند
تلمیذ = شاگرد
حیاکة = بافندگی
ذاهب = رونده
زقاق = کوچه
زمام = افسار
سوق = بازار
شراء = خریدن
شرح = شرح دادن
شَهر= ماه
صباح = صبح
عائلة= خانواده
فضل = احسان
قدیر = توانا
مُزدَهَم = شلوغ
مصلِح = اصلاح گر
معاش = وسایل زندگی
مفسد= ایجاد کننده فساد
مفقودة = گم شده
نقود = ج نقد : پول

 

پاسخها:

 

درس 9

الف

ب

ج

د

تمرین۱

3

2

2

 

تمرین2

3

3

2

2

تمرین3

الذنوب (مفعول)

العاقل(فاعل)

لسانه(مفعول)

الانسان(فاعل)

السعاده(مفعول)

 
طبقه بندی: درس و آموزش، نمونه سؤال و امتحان،
برچسب ها: عربی سال اول و دوم راهنمایی شامل درس- تمرین - و جواب7- 8-9،
دنبالک ها: عربی سال اول و دوم راهنمایی شامل درس- تمرین - و جواب7- 8-9،
[ سه شنبه 14 دی 1389 ] [ 04:04 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


با سلام و درود
این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند.
همواره شاد و پیروز باشید.


لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :