هنگامی که انجام کارهای اشتباه را ترک می کنیم، فضای بیشتری برای چیزهایی که شادمان می کند ایجاد می شود. پس از امروز …

مقصر جلوه دادن دیگری و بهانه آوردن را ترک کنید.

طفره رفتن از تغییررا رها کنید.

کنترل کردن آنچه کنترل ناپذیر است را ترک کنید.

خودتان را دست کم نگیرید.

نکوهش کردن دیگران را متوقف کنید.

فرار از ترس ها و مشکلاتتان را رها کنید.

زندگی در زمان و مکان دیگری را ترک کنید.

تلاش به زندگی کردن شخصی که نیسیتید را رها کنید.

قدردان نبودن را ترک کنید.

اجازه دهید رشد دائمی و پیشرفت در زندگی تان آنقدر شما را مشغول کند که زمانی برای نگرانی درباره ی افکار دیگران نداشته باشید…