تبلیغات
درس عربی
درس عربی
در ماشین زندگی راننده باشیم نه مسافر. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک های مفید

كلمه ها و تركیب های تازه :
العجوز : پیرزن
الثّائر : انقلابی
اللّبن : شیر
واصل ( یُواصِلُ) :‌ادامه داد
اسْتیْقَظَ : بیدار شد
افْتقَدَ : گم كرد، از دست داد
الوجهاء : جمع وجیه ، سرشناس
الْمُنْشغل: مشغول
الحدّة : تندی
حماسة الشّباب : شور جوانی
الْجدیر : شایسته
ردّ : پاسخ داد
الحُرّاس : جمع حارس ، نگهبان
اسْتَفْسَرَ ك پرس و جو كرد
السّاهِر : بیدار
اَطْرَقَ الرأْس :‌سر را به زیرانداخت
الشّدة : گرفتاری
الاُنْثی : مونث ، زن
الشتّی : گوناگون
المُثلی : برتر
المُحَببّ : دوست داشتنی
اِتَّسَعَ : فراخی یافت
القادم : آینده
الاسْتغْناء : بی نیازی
الاستراد : وارد كردن
العطشی : جمع عطشان ، تشنه
الْمتنّزهّات : گردشگاه
المُعتدی : متجاوز
السّفاتن :‌كشتی
المُسْتوی العلْمی : سطح علمی

 

  قواعد درس 4 :
معرب و مبنی :

كلمه از نظر تغییر حركت آخرش بر دو قسم است : معرب و مبنی
معرب :
معرب كلمه ای است كه حركت آخر آن با توجه به موقعیتش در جمله تغییر می كند مانند :
جاءَ المعلّمُ ، (فاعل ومرفوع)
رأَیْتُ المعلّم ، (مفعول به و منصوب )
سَلّمْتُ علی المعلّم، (مجرور به حرف جر)

مبنی : مبنی كلمه ای است كه حركت آخر آن با ترجمه موقعیت در جمله تغییر نكند و ثابت باشد. مانند:
هذا كتابٌ ، ( مبتدا و محلا مرفوع)
اِشْتریْتُ هذه الكتابَ ،( مفعول به و محلاً منصوب)
صَعَبْتُ لهذا الكتاب عنواناً (مجرور به حرف جر محلاً)
 

 

  انواع اعراب و بناء :

انواع اعراب عبارتند از : رفع، نصب، جرّ و جزم
انواع حركات بناء عبارتند از : ضمه، فتحه، كسره، سكون
 

 

  كلمات معرب و مبنی :

1) تمام اسم ها معرف اند به جز تعداد اندكی از آن ها، مانند : ضمایر، اسماء، اشاره (خبر مثنی ها) ، موصولات ( جز مثنی ها) ، شرط (جز «ای») رسماً، استفهام ، اعداد مركب از 11 تا 19

2) در میان فعل ها، فعل مضارع و معرب است آن هم در حالتی كه دارای نون تأكید و نون مؤنث (صیغه 6 و 12 نباشد) . مانند یَكْتُبّنَّ. (مبنی است چون نون تأكید دارد) ، یَكْتَبْنَ (مبنی است چون نون مؤنث است) تكْتَُبْنَ (مبنی است چون نون مؤنث دارد)
 

 

  اسم های مقصور و منقوص و ممدود و صحیح الاَخر:

1 اسم مقصور :‌اسم مقصور آن است كه آخرش به «الف» ختم می شود .
مانند : فَتی ، عصا، لیلی و در آخر این اسم ها هیچ یك از حركات اعراب ظاهر نمی شود، اسم مقصور در هر سه حالت رفع، نصب، جر اعرابش تقدیری است مانند :

جاءَ الفتی (فاعل و تقدیراً مرفوع)
رأیتُ الفتی ( مفعول به و تقدیراً منصوب)
سلّمْتُ علی الفتی . تقدیراً مجرور به حرف جرّ

2-اسم منقوص : اسمی است كه به یاء ما قبل «كسره» ختم می شود مانند : قاضی ، راضی، ساعی، و در آخر این اسم ها حركات در ضمه و كسره ظاهر نمی شوند اما حركت«ضمه» ظاهر می شود. یعنی : اعراب اسم منقوص در حالت های رفع و جر «تقدیری» و در حالت نصب« ظاهری» است، مثل :
جاءَ القاضی .( فاعل و تقدیراً مرفوع)
رأیتُ الفتی ( مفعول به تقدیراً منصوب)
سلّمْتُ علی الفتی ( تقدیراً مجرور به حرف جرّ)

3
اسم ممدود : اسمی است كه آخر آن به الف و همزه (اء) ختم می شود.
مانند : حمْراء، صحرا، هواء و ... اعراب اسم های ممدود با حركات ظاهری است مانند: هذه سلُّة حمْراء( لغت مجرور به اعراب فرعی فتحه)
هذه سُلّة حمراء ( لغت و مرفوع ظاهراً)
اشْتَریْتُ محْفَظَةِ حمراءَ ( لغت و منصوب ظاهراً)

4
اسم صحیح الآخر: اسمی است كه تمام حركات فتحه و ضمه و كسره را می پذیرد. این علامت ها (فتحه، كسره، ضمه) در علامات اصلی اعراب می باشند. مانند : الكتاب ، القَلم ، اگر اسمی منقوص ، مقصور و ممدود نباشد صحیح الآخر است.

كلمات دیگری كه نشان هایی به جز ضمه ، فتحه و كسره می گیرند ، علامات فرعی اعراب نامیده می شوند. مانند :
1- اسم مثنی :
در حالت رفع با «الف» در حالت نصب و جر با «یاء» می آید، مانند :
جاءَ المعلمانِِ ( فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «الف»)
رأیْتُ المعلّمینِ ( مفعول به و منصوب) با اعراب فرعی«یاء»
سلّمْتُ علی المعلّمینِ . (مجرور به حرف جر) با اعراب فرعی «یاء»

2
جمع مذكر سالم : در حالت رفع با «واو» و در حالت نصب و جر با «یاء» می آید مانند :
جاءَ المعلّمون / رأیتُ المعلمین / سلّمْتُ علی المعلّمین

3
جمع مؤنث سالم : حالت نصب جمع مؤنث سالم با «كسره» است مانند :
رأیتُ المعلماتُ الفاضلاتِ . مفعول به و منصوب با اعراب فرعی كسره

4
اسماء خمسه : اسماء خمسه در حالت رفع با «واو» و در حالت نصب با «الف» و در حالت جر با «یاء» می آیند مثال :
جاءَ ابوذرٌ . (فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «واو»)
رأیتُ اباذرٌ ( مفعول به و منصوب ) با اعراب فرعی «الف»)
سلّمْتُ علی ابی ذر (مجرور به حرف جر با اعراب فرعی «یاء)

5- اسم های غیرمنصرف : در حالت جر به جای كسره «فتحه» می گیرند، مانند : ما جلیسُ بأفصل من الكتابِ . (مجرور با اعراب فرعی ) فتحه به جای كسره
6
فعل مضارع : فعل مضارع به همراه ضمایر«الف» و «واو» و «یاء» در حالت رفع با نون اعراب می آید، مثل :
یكْتُبانِ ، یكتُبُونَ ، تكتُبین . فعل مضارع در حالت «نصب» و یا «جزم» با حذف نون اعراب می آید، مانند : لَنْ یَكْتُبا ، لَمْ یَكْتبوا
 

 

  تمارین : تمرین های درس 4 :
1
كلمه های معرب و اعراب آن ها (اصلی و فرعی) و مبنی را در عبارت های زیر معین كن:
1. انّ الله یحبّ الذین یقاتلون فی سبیله صفاً كانّهم بنیانٌ مرصوص .

انّ :‌مبنی بر فتح
الله :‌معرب به اعراب اصلی
یُحبُّ : معرب به اعراب اصلی
الّذین : مبنی بر فتح
یُقاتلونُ :‌معرب به اعراب فرعی
علامت رفع ثبوت نون اعراب
فی :‌مبنی بر سكون
سبیل : معرب به اعراب اصلی
به : مبنی بر كسر
صفاً :‌معرب به اعراب اصلی
كأنّ : مبنی بر فتح
هُمْ : مبنی بر سكون
بنیانٌ : معرب به اعراب اصلی
مرصوصٌ : معرب به اعراب اصلی
 

 

  2- انّ للساعی فی الخیر مكانةً عندالناس.

لِب :مبنی بر كسر
السّاعی : معرب به اعراب تقدیری
فی : مبنی بر سكون
الخیر : معرب به اعراب اصلی
مكانُةٌ : معرب به اعراب اصلی
عِندَ :‌ معرب به اعراب اصلی
النّاس : معرب به اعراب اصلی
 

 

  2 در عبارت های زیر اسم های مقصور، ممدود و منقوص را استخراج كن.

1. واللّیل ِ اذا یَغْشی ، و النّهارِ اذا تجلّی و ما خلَقُ الذّكر و الانْثی انّ سَعْیُهُم لشتّی.
الانثی : اسم مقصور
شتی : اسم مقصور ، چون به الف ختم شده است

2. و منْ مكُنِ العلْیاءُ همَة نفْسه / فَكُّل الذی بلقاه فیها محبّبُ
العلیاء : اسم ممدود
 

 

  3 جای خالی را با كلمه ی مناسب از داخل پرانتز پر كن

1. بشّر المؤمنینَ بأنّ لهم من الله فضلاً كبیراً ( الجمع من «المؤمن»)
2 . انّ اللهَ یحّبُ المتوكلین (الجمع من «المتوكل»)
3 . منْ ضاق صدرهُ اتّسع لسانه (الضمیر)
4. المعلمة الّتی تُربیّ الجیل القادم تنالُ اعجابَ الاخرینَ .(الاسم الموصول)
   5 اسم های غیرمنصرف را معین كرده و اعراب آنها را ذكر كن:

1. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوبَ .
ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب : همگی به علت علم (خاص) و عجمه (غیرعربی) بودن غیرمنصرف اند. «ابراهیم» مجرور به حرف جر غیاباً و سه اسم اخیر معطوف به «ابراهیم» و مجرور به تبعیت هستند.

2 . اللغة العربیة منْ أفْصَحَ لغاتٍ العالم.
افّصَحَ : صفت بر وزن «أفْعل» كه در اصل غیرمنصرف است ولی در اینجا به علت مضاف واقع شدن با كسره مجرور گردیده
 

 

  6 در میان اسم های زیر اسم های مقصور و منقوص را معین كن:

المُسْتشفی ، العلا، المعادی ، الوری ، الضُحی ، المُعتدی ، هادٍ ، رضاً ، عصاً.

1. اسم های مقصور : المستشفی ، العُلا ، الوری، الضُحی، رضاً ، عصاً
2. اسم های منقوص : المُعادی ، المُعتدی، هادٍ ( در اصل هادی)
 

 

  7 در میان اسم های زیر اسم های منصرف و غیرمنصرف را معین كن :

صحرا ، كتاب، علماء، كرسیّ، سفائن، خضراء، كواكب، الوان، شیراز، فاطمة
1. اسم های منصرف : كتاب، كرسیّ ، الوان
2. اسم های غیرمنصرف : صحراء و علماء،‌لیلی، سفائن ، ابیض، خضراء، كواكب، شیراز، فاطمة
 

 

  تست های كنكوری درس 4:
1
عیّنُ الاصحّ و الادق فی الجواب الترجمة و التعریب اولمفهوم.

1. كانت تؤمن انّه لیس لها حصنٌ الا لاتكال علی الله !
1) او معتقد بود كه توكل بر خدا تنها پناهگاه است.
2) او ایمان داشت كه جز توكل بر خدا پناهی ندارد
3) ایمان او بر این بوده است كه پناهگاهی جز تكیه كردن بر خدا وجود نداشت.
4) اعتقاد او بر این است كه پناهگاهی وجود ندارد مگر اتكا و تكیه نمودن بر خدا
 

 

  2 تعریب «نه مسافر» كدام است؟

1) تسطع مسافرین
2) تسعةٌ مسافرین
3) تسعةُ مسافرٍ
4) تسعُ مسافرٍ

3
اعراب كدام گزینه ی تقدیری نیست؟
1) شاهدتُ القاضی
2) حضر القاضی
3) هذا كتابی
4) قرأتُ كتابی

4
عین الصحیح فی الاعراب و التحلیل الصّرفی
اذكرالله كثیراً و انفق اموالك ابتغاء مرضاتة .
1) ابتغاء : مفرد
جامد مصدر من باب افتعال معرب مهموز / مفعول به و منصوب
2) اذكر : للمخاطب
مجرد ثلاثی صحی متعدّ مبنی / فعل و فاعله «الله» و الجملة فعلیه
3) انفق : فعل امر
مزید ثلاثی من باب افعال / فعل و فاعله ضمیر «انت» المستتر و الجملة فعلیة
4) كثیراً :‌اسم - مفرد
مذكر مشتق و صفة مشبهة نكره / نعت و منصوب بالتبعیة للمعرفت (الله)

5
ما هو الصحیح فی مفهوم البیت التالی ؟ و فی كل شیء له آیاتٌ تدَّلُّ علی انّه الواحد?
1) لا لشیءُ فی العالم الا الله
2) جمیع الكائنات تدُلّنا علی انّه لااله الا الله
3) لا حول و لا قوة الا بالله
4) سبح الله فی السموات و الارض

6
عیّن غیرالمناسب الفراغ «......تعاونوا علی البرّ و التّقوی».
1) الصحابة
2)المسلمون
3) یا مؤمنون
4) النساء

7
میّز الصحیح للفراغ من العبارة التالیة هذا نهرٌ ...».
1)‌جارٌ
2) جاری
3) جاریٌ
4) جارٍ

8
ایّ الاسماء المقصوره ؟
1) جزء
2) تقّی
3) فتی
4) قاضی

9
اعراب «كفّتا» در «انا میزانٌ العلم و علیّ كفتاه» چگونه است؟
1) فرعی
2) اصلی
3) تقدیری
4) محلی
 


برچسب ها: عربی 1و2، دوره پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی الدرس الرابع: العجوزُ الثائرةُُ « پیرزن ا نقلابی »،
[ چهارشنبه 17 آبان 1391 ] [ 01:28 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


با سلام و درود
این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند.
همواره شاد و پیروز باشید.


لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :