تبلیغات
درس عربی
درس عربی
در ماشین زندگی راننده باشیم نه مسافر. 
قالب وبلاگ
نویسندگان
لینک های مفید

1- عربی دوم انسانی با وجود این كه در سال‌های قبل دو درس تمارین عامه را حذف كردند اما با هم چاپ می شود و دبیران به صورت صیغه ای عمل می كنند.

2- در صفحه‌ی 22 كتاب عربی 2 انسانی تمرین ثانی كلمه ی (( باب )) تنوین دار ولی در حدیث چون باب به ضمیر اضافه می شود مشكل ایجاد می شود چون همه ی كلمات به دست آمده بدون تغییر هستند ولی باب باید تنوینش بیافتد.

3- اغلب تمرینهای كتاب پر كردن جای خالی است كه دانش آموز را به دسترس بودن جواب عادت می‌دهد.

4- مطالبی  كه تدریس آنها اختیاری است و اكثر معلمین هم وقت تدریس آن را ندارند بهتر است حذف شود تا از حجم كتاب بكاهد و در اول سال دانش آموز با دیدن حجم كم كتاب علاقه مندتر شود و كمتر از عربی ترس داشته باشد .

5- تمرینات تجزیه و تركیب ( الاعراب و التحلیل صرفی ) خیلی كم است .

6- در س 9و18 كه قبلا حذف شده اند و حالا جز تمرینات عامه هستند بهتر است حذف شوند و یا تمرینات آنها در داخل درسها گنجانده شوند .

7- درس ده مبحث عدد خیلی فشرده در یك درس آن هم بصورت ناقص تا عدد 12 تدریس شده كه از نظر آموزش هدف آموزشی را دنبال نمی كند.

8- گنجاندن اعراب فرعی در یك درس خیلی سنگین است .

9- 18 درس برای سال دوم زیاد بوده و وقتی برای تمرین و ارزشیابی بیشتر نمی گذارد .

10- در فرهنگ لغات گاهی بعضی كلمات با كلمه بكار رفته تناسب ندارد مثل كلمه ی جبار كه در معنای ذكر شده چندان مناسب كلمه در درس 4 نیست.

11- حجم قواعد كتاب دوم به طور كلی زیاد است .

12- برخی از جملات عربی در كتاب دوم ، سبك و صیاغ زبان فارسی را دارند مانند : درس (( الرجل المحسن )) صفحه 31 خط سوم در جمله ی قصد بهلول اختبار الرجل و مقدار اخلاصه كه سبك عربی ندارد و نمونه های دیگر مانند آن كه باید بوسیله ی یك فرد ادیب عرب مورد ویرایش قرار گیرد .

13- از آنجایی كه مؤلفان اصرار داشتند قواعد هر درس ضمن متون خودنمائی كنند همین امر موجب شده فصاحت عبارتهای عربی ضعیف گردد و تحت الشعاع قرار گیرد.

14- حجم كتاب دوم با توجه به میزان ساعت هفتگی آن زیاد است .

15- جلوه های هنری كتاب از جمله خطوط مورب و زیگ زالی ضعیف و در بعضی از موارد موجب تنش فکری می گردد .

16- بعضی از متون تنوع لازم را ندارند و بعضی از متن‌ها مناسب كتاب نیستند مانند متن (( الضعیف )) .

17- صفحه 11 ترجمه ی عبارت ( آیه شریفه ی ) (( و ما نرسل .............)) . بهتر است به یكی از 2 ترجمه ی زیر تغییر پیدا كند و كلمه ی (( مبشرین )) حال می باشد .

1- و ما پیامبران را جز مژده دهنده و هشدار دهنده نمی فرستیم.

2- پیامبران یا رسولان را فقط مژده دهنده و بیم دهنده می فرستیم.

18- صفحه ی 13 مورد سوم (( براستی ما قرآن را بر تو فرود آوردیم )) بهتر است : موكد را علاوه بر (( فقط )) ، (( تنها )) و ... به ((خود )) + ((خود م)) و ... می توان ترجمه كرد (( براستی ما فقط یا تنها ما یا خود مان قرآن را بر تو فرود آورد یم )) . 

19- در درس 1و2 (( تذ كا ر )) حذف شود وتنها به نكا تی كه جدید هستند مثل وزن : افعل و فعلاء صفت مشبه و اسم آلت و خبر شبه جمله بسنده شود .

20- در صورتی كه باب مفاعله و تفاعل برای مشاركت باشد در ترجمه آن نیاز به واژه‌ی ( با ) است و در غیر این صورت با توجه به قرائن موجود در جمله ترجمه می شود .

21- صفحه ی 11 از آنجا ئی كه (( الا )) در 2 آیه اول برای حصر بكار برده شده در ترجمه نیز از قیود حصر استفاده كنیم مثل :   پیامبران را تنها مژده دهنده و هشدار دهنده می فرستیم .

22- از آنجا كه ضمیر متكلم مع الغیر (( نحن )) در آیه ی مذكوره برای تركیب می با شد بهتر است این تاكید در ترجمه نمود پیدا كند .

23- بهتر است در تعریف موصول این چنین گفته شود : موصول اسم مبهمی است كه بوسیله ی صله توضیح داده می شود .

24- قواعد تكراری درس 2 نیز ما نند درس اول حذ ف شود.

25- كلمه ی (( راس )) در عبارتی ما نند: رأس الایما ن الاحسا ن الی الناس به (( اوج )) ترجمه گردد بهتر است.

26- تصاویر ص 34 و 23 خوب نیستند.

27- در ص 25 در عبارت دوم از آنجا كه به دانش آموزان به حق تفهیم شده كه در ترجمه ی اسمهای مبالغه از قیدهای بسیار ، خیلی، پر استفاده شود بهتر است این قیود از ترجمه بدین شكل (( مؤمن )) به هنگام سختی بسیار شكیبا و به هنگام آسایش سخت شكرگزار است ))

28- كمك گرفتن از دستور زبا ن فا رسی بدون اطلاع دقیق و كارشناسانه در تفهیم زبا ن عربی، علاوه بر این كه ما را به هدف نمی رساند بلكه ما را با مشكلات جدیدی روبرو می‌كند. مثل : تعریف اسم علم در ص 30 .

29- استفاده از اصطلاحات فارسی در متون عربی مانند : حرارة و برودة در سلام كردن به فصاحت متون لطمه می زند.

30- به جای استفاده از كلمات معرفه ی خارج از چرخه درتمرین اول ص 32 بهتر است از كلمات نكره‌ی شبهه انگیزاستفاده شود.

31- بهتر است در پاورقی كارگاه ترجمه ص 25 اشاره شود به اینكه هذان الفلاحان و ..... مبتدا و خبر نیستند و یك عبارت كامل (جمله) نمی باشند.

32- در ترجمه ی موصول وصله در آیه ی شماره ی 2 از ص 35 ( ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ) تعمق شود .

33- قواعد درس 4 خلاصه شود، به مواردی مثل اسماء خمسه بیش از نیاز پرداخته نشود و از تصاویر بهتر استفاده گردد .

34- می شود درس 4و5 را به طور خلا صه و مختصر در صفحات كمتری به عنوان یك درس مطرح كرد .

35- تصاویر انتخاب شده برای تمرین ص 62 و 61 بد هستند .

36- دانش آموز 2 انسانی توانائی تعریب در این سطح را ندارد .

37- ص 69 ترجمه ؛ لن ؛ به ؛ هرگز ؛ هیچ وجه علمی ندارد و بهتر است آنرا به (( مستقبل منفی )) معنی كنیم و همچنین در ص 73 در كارگاه ترجمه نیز این مسئله تكرار شده. 

38- اعراب فعل مضارع در 1 درس بیان شود وترجمه ی درس فعل مضارع در هر 3 حالت در درس جداگانه بعنوان ترجمه ی فعل مضارع بیان شود ( 1 متن برای این 2 درس كافی است زیرا قواعد آن نیز بهتر است در 1 درس گفته شود ) .

39- در ص 87 در قسمت ترجمه فعل شرط و جواب شرط بهتر است گفته شود : فعل شرط = مضارع التزامی ترجمه می شود و جواب شرط = مضارع اخباری .

40- ص 89 د ر ترجمه قسمت (الف) به جای : خدا او را كفایت می كند گفته شود : (( خدا او را كافی است یا / بس است )) درترجمه ی قسمت (ب) بهتر است گفته شود : اگر نیكو به خداوند وام دهید = اگر به خداوند نیكو وام دهید = به نیكی وام دهید از ترجمه ی اسم‌ها به صورت فعل حتی الامكان پرهیز شود.

41- در قسمت دوم (الف) ( هر خیری / هر نیكی انجام دهید ) گفته شود بهتر است و در قسمت (ب) كلمه ی (( نیز )) اضافه است و كلمه ی ؛ من ؛ فارسی نیز اضافه است .

42- در ص 93 مثال (( غرس الفلاح شجرة فی الحدیقة )) بهتر بود مطابقت فعل با نائب فاعل در مثال دیگری مطرح می شد و همچنین این مثال اگر ساده‌تر باشد بهتر است. ( یک جمله ی ملموس) .

43- تعریف فعل مجهول در ص 92 تعریف جامعی نیست و بهتر است چنین گفته شود : فعلی است كه به مفعول به به عنوان نایب فاعل نسبت داده می شود وفعل معلوم فعلی است كه به فاعل نسبت داده می‌شود.

44--متن (( بوصیری )) به علت وجود برخی فعلهای معتل و لغات سنگین برای پیش دانشگاهی مناسبتر است .

45- از آنجا كه حرف مشبهه بالفعل در فارسی معادل (( امید است )) می باشد بهتر است در ترجمه از كلمه ی (( امید است )) به جای (( شاید )) استفاده شود .

46-  در اعداد بهتر است فقط به 3 تا 10 بسنده شود و از وحشت جدولهای ص 116 و 115 و114 كاسته شود.

47- در ص 117 هر یك از عبارت‌های عملی با تصویری مناسب همراه شود .

48- در ص 122 دانش آموزان در این حد توانایی فن تعریب را ندارند ضمنا در این تعریب بعضی از كلمات مرتبا تكرار شده است .

49- گاهی پرداختن بیش از اندازه به مقدمه از اصل موضوع ما را دور می كند مثل ص 125 و126

50- در ص 127 مطالب ذكر شده تحت عنوان نكته برای دانش آموزان مناسب نیست و بهتر است در پیش دانشگاهی آورده شود .

51- برای متون دروس بهتر است متون دست اول عربی از منابع عربی انتخاب شود نه اینكه مؤلفین محترم داستانها و حكایتها ی فارسی را با اصطلاحات فارسی به عربی برگردانند .

52- هر چقدر متن تضحیة الأم روانتر است متن اللسان سنگین تر است ( در ص 129 ) .

53- در ص 129 اصطلاح تحضیر الطعام برای آماده كردن غذا در عربی مصطلح نیست .

54- واقعا چه ایرادی دارد به جای متن تضحیه الام عبارتهایی از مقاله (( الام )) جبران خلیل جبران آورده شود؟

55- در ص 131 برای تصاویر گل ها حداقل از تصاویر زیبای طبیعی گلها استفاده شود .

56- جدول ص 132 به موضوع درس ارتباط ندارد .

57- در ص 135 در انتخاب جملاتی از نهج البلاغه سعی شود جملاتی انتخاب شود كه انواع اسم و خبر افعال ناقصه در آنها آمده باشد .

58- در ص 141 سؤالات درك مطلب در حالی كه می تواند از پله های بالای حیطه های یادگیری باشد متاسفانه غالبا در پله دانش و به صورت ابتدایی متوقف شده.

59- استفاده ی بیش از حد از تصاویر صفحات 142 و143 را شلوغ كرده است .

60-  ترجمه ان به همانا از نظر ادب فارسی وجهه علمی ندارد زیرا همانا از كلمات تشبیهی است.  این غلط مصطلح را به عنوان یك (( صحیح )) در كتب درسی عنوان كردن شایسته نیست .

61- در ص 146 بهتر است جملاتی انتخاب شود كه انواع حروف مشبهه بالفعل با اسم و خبرشان به صورت متفاوت در آنها آمده باشد .

62- در ص 147 در ترجمه (( ان الكافرین كانوا لكم عدوا مبینا )) و (( ان الانسان لفی خسر )) بیشتر دقت شود.

63- بهتر است افعال مقاربه در كتاب پیش دانشگاهی گنجانده شود و بحث لای نفی جنس به صورت خلاصه در كنار حروف مشبهه بالفعل ذكر شود و درس 13 حذف شود .

64- در صورت حذف درس 13 متن (( العامل )) بهتر است جایگزین یكی از متنهای درس 14 شود .

 65- در ص 160 ترجمه (( استضعفونی )) به ((ضعیف شمردند )) با ترجمه ی سال اول هماهنگی ندارد .

66- در ص 166 سؤال ها خیلی ساده هستند در حالی كه استیعاب با زحمت، فهمیدن است .

67- در ص 179 به جای توضیح ترجمه ی وصفیه بهتر است چنین گفته شود كه در ترجمه ی جملات وصیفیه از حرف ربط (( كه )) استفاده می كنیم .

68- كارگاه ترجمه ی درس 15 و 16 با عربی دوم تجربی هماهنگ شود.
طبقه بندی: درس و آموزش،
برچسب ها: اشكالات کتاب عربی 2 انسانی،
[ شنبه 2 بهمن 1389 ] [ 03:04 ق.ظ ] [ فریبا حزباوی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


با سلام و درود
این وبلاگ برای استفاده‌ی دانش‌آموزان عزیز و همکاران گرامی طراحی شده. امیدوارم این تلاش ناچیز گام مثبتی در جهت گسترش دانش و فراگیری عزیزان باشد. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند این نهال را به ثمر برساند.
همواره شاد و پیروز باشید.


لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :